Elektronické služby

Spoločnosť TRANSPETROL a.s. spustila v máji 2019 bezplatnú testovaciu prevádzku Portálu elektronických služieb (ďalej len portál ES) určeného pre verejnosť za účelom poskytovania elektronickej komunikácie s verejnosťou vo vybraných oblastiach.

Prvou agendou portálu ES je elektronické podávanie Žiadostí o vydanie vyjadrenia k existencii technických objektov v ochrannom pásme ropovodu.
Fyzické ako aj právnické osoby potrebujú vyjadrenie napríklad na účely územného či stavebného konania ale môžu tiež požiadať o stanovisko pri zamýšľanej kúpe nehnuteľnosti a podobne. Portál ES umožňuje informatívne overenie, či sa v konkrétnom katastrálnom území nachádza ochranné pásmo ropovodu a následne umožní elektronicky podať Žiadosť o vydanie vyjadrenia k existencii technických objektov v ochrannom pásme ropovodu . Žiadateľ následne prostredníctvom portálu môže sledovať priebeh spracovania takto podanej žiadosti, pričom stanovisko je mu informatívne sprístupnené v elektronickej podobe bezodkladne po jeho vydaní a následne mu bude poštou doručené stanovisko v písomnej forme použiteľné na právne úkony .