Hlavné aktivity

Preprava ropy

Preprava ropySpoločnosť TRANSPETROL, a.s prostredníctvom svojho ropovodného systému, jediného na Slovensku, zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby zabezpečila potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a ostatných svojich obchodných partnerov. Vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie sú hlavnou hospodárskou aktivitou spoločnosti.

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2013 prepravila celkovo 9 788 055 ton ropy. Hlavnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke TRANSPETROL, a. s., zohráva rafinéria Slovnaft, a. s., v Bratislave. Preprava ropy do tejto spoločnosti bola v roku 2013 na úrovni 5 795 477 ton ropy, čo predstavuje približne 59 % prepraveného množstva ropovodom Družba v danom roku. V porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 8 %. Slovnaft, a. s., je momentálne aj jediným odberateľom ropy na Slovensku.

Taktiež významnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke TRANSPETROL, a. s., zohráva Česká rafinérska, a. s. V roku 2013 prepravil TRANSPETROL, a.s. do Českej rafinérskej spolu 3 928 578 ton ropy, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast o 31,4 %.

Celkové množstvá prepravenej ropy podľa jednotlivých odberateľov v období 2009 – 2013 v tis. ton

Grafické znázornenie množstva prepravenej ropy podľa odberateľov v období  2009 – 2013 v tis. ton

Skladovanie ropy

Popri preprave ropy zostáva dôležitým obchodným prvkom v obchodnej činnosti spoločnosti TRANSPETROL, a. s., aj skladovanie ropy. Svoje voľné kapacity využíva na uskladnenie ropy pre Slovnaft, Českú rafinérsku alebo iného odberateľa. V roku 2013 bolo priemerné denné fakturované množstvo za skladovanie 357 526 ton ropy.

Skladovacie kapacity spoločnosti TRANSPETROL, a.s. v období 2009 -2013 v tis. ton

Grafické znázornenie skladovacích kapacít v období 2009 – 2013 v tis. ton

*Poznámka: zníženie skladovacích kapacít je spôsobené založením Spoločnosti pre skladovanie, a.s., do ktorej ako zakladatelia TRANSPETROL, a.s. a Správa štátnych hmotných rezerv SR, formou nepeňažných vkladov vložili skladovacie zariadenia, slúžiace na skladovanie núdzových zásob.

 

Za svoj prioritný záujem považuje TRANSPETROL, a. s., neustále upevňovanie svojej strategickej pozície v preprave a skladovaní ropy pre slovenské hospodárstvo a čoraz efektívnejšie pôsobenie na európskom ropnom trhu.

Aktivity v oblasti telekomunikácií

Aktivity v oblasti telekomunikáciíV roku 2001 pokračovala a.s. TRANSPETROL, a.s. v procese budovania vlastných telekomunikačných zariadení využívajúcich prenos po optickom vlákne. Vyznačoval sa ďalším rozvojom optickej infraštruktúry, ktorá bola v súbehu s ropovodom úspešne dobudovaná až po hranicu s Ukrajinou a realizáciou ďalšej časti transportného systému SDH o prenosovej kapacite 2,5 Gbit/s. V priebehu roka 2001 došlo k ďalšiemu rozvoju miestnej optickej siete v Bratislave a k prepojeniu optickej infraštruktúry s optickými trasami zahraničných telekomunikačných operátorov v Rakúsku a Maďarsku, čím sa získali dôležité predpoklady na poskytovanie kvalitných prenosových kapacít pre ďalšie komerčné zhodnotenie na medzinárodnej úrovni prostredníctvom dcérskej spoločnosti Transtel, a.s.

Spoločnosť Transtel, ktorá od roku 2000 pôsobila na poli telekomunikačných služieb ako samostatný právny subjekt so zameraním na obchodné zabezpečenie prenájmu dátových prenosov koncovému zákazníkovi, bola v roku 2001 pretransformovaná na spoločný podnik, ktorý vytvorili akciové spoločnosti TRANSPETROL, a.s., SPP, Slovenské elektrárne a tri rozvodné energetické závody. Pod novým názvom Energotel, a.s. začal svoju činnosť v telekomunikačných sieťach s ambíciou stať sa silným alternatívnym operátorom v poskytovaní telekomunikačných služieb.