Hlavné aktivity

Preprava ropy

Preprava ropySPOLOČNOSŤ TRANSPETROL, A. S., PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO ROPOVODNÉHO SYSTÉMU, JEDINÉHO NA SLOVENSKU, ZABEZPEČUJE TRANZITNÚ A VNÚTROŠTÁTNU PREPRAVU ROPY A JEJ SKLADOVANIE TAK, ABY DODALA POTREBNÉ MNOŽSTVO ROPY PREDOVŠETKÝM PRE SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO A OSTATNÝCH OBCHODNYCH PARTNER OV. VNÚTROŠTÁTNA A TRANZITNÁ PREPRAVA ROPY A JEJ SKLADOVANIE SÚ HLAVNOU HOSPODÁRSKOU AKTIVI – TOU AKCI OVEJ SPOLOČNOSTI. PREPRAVNÁ KAPACITA ROPOVODU JE 20 MILIÓNOV TON ROČNE.

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2018 prepravila celkovo 9 460 155 ton ropy*. Hlavnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke spoločnosti TRANSPETROL, a. s., zohráva rafinéria SLOVNAFT, a. s., v Bratislave. Celková preprava ropy do tejto spoločnosti bola v roku 2018 na úrovni 5 457 489 ton ropy, čo predstavuje približne 57,69 % prepraveného množstva ropovodom Družba v danom roku. Preprava ruskej ropy bola na úrovni 5 241 197 ton a preprava inej ropy cez ropovod ADRIA bola na úrovni 216 292 ton. SLOVNAFT, a. s., je momentálne jediným odberateľom ropy na Slovensku.

Rok 2016 bol z hľadiska prepravy ropy v histórii spoločnosti TRANSPETROL, a. s., prelomový. Po prvýkrát bola úspešne zrealizovaná preprava iného druhu ropy ako ropy REB do rafinérie SLOVNAFT, a. s. Bola to ropa K BT, zakontrahovaná pre spoločnosť SLOVNAFT, a. s. L ogistika prepravy K BT ropy na európskom kontinente spočívala v dopravení tankerov do chorvátskeho prístavu Omišalj, následnou prepravou cez maďarskú Százhalombattu zrekonštruovaným ropovodom ADRIA do PS4 Tupá, kde po vykonaní zákonom predpísaných colných náležitostí a laboratórnych testov bola prepravená do rafinérie SLOVNAFT, a. s. M nožstvo a kvalita jednotlivých dávok inej ropy bola zabezpečená novovybudovaným systémom sledovania pohybu dávok v riadiacom systéme. V roku 2017
prepravil TRANSPETROL, a. s., do spoločnosti SLOVNAFT, a. s., ropu C PC v množstve 78 600 ton, v roku 2018 už 216 292 ton inej ropy.

Významnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke TRANSPETROL, a. s., zohráva aj UNI PETROL RPA, s. r. o. V roku 2018 prepravil TRANSPETROL, a. s., do UNIPETROLU spolu 4 002 666 ton ropy*.

Celkové množstvá prepravenej ropy podľa jednotlivých odberateľov v rokoch 2014 – 2018 v tis. ton*

Grafické znázornenie množstva prepravenej ropy podľa odberateľov v rokoch 2014 – 2018v tis. ton*

Skladovanie ropy

Popri preprave ropy zostáva dôležitým obchodným prvkom v obchodnej činnosti spoločnosti TRANSPETROL, a. s., aj skladovanie ropy. Svoje voľné kapacity využíva na uskladnenie ropy pre SLOVNAFT, a. s., UNIPETROL R PA, s. r. o., alebo iného odberateľa. V roku 2018 bolo priemerné denné fakturované množstvo za skladovanie 29 483,92 ton/deň.*

Skladovacie kapacity spoločnosti TRANSPETROL v rokoch 2014 – 2018 v tis. ton*

Grafické znázornenie skladovacích kapacít v rokoch 2014 – 2018 v tis. ton*

Za svoj prioritný záujem považuje TRANSPETROL, a. s., neustále upevňovanie svojej strategickej pozície v preprave a skladovaní ropy pre slovenské hospodárstvo a čoraz efektívnejšie pôsobenie na európskom ropnom trhu. Spoločnosť identifikovala riziká, ktoré by mohli ovplyvniť jej vývoj v najbližšom období. Medzi najvýznamnejšie riziko spoločnosť považuje negatívny vývoj v oblasti prepravy ropy.

*aktuálne údaje budú zverejnené v najbližšom čase