Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti

podľa § 41 ODS. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

Informácia:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
TRANSPETROL, a.s.
IČO: 31341977
Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Róbert Danko
Telefón: +421 250641768
Fax: +421 255577105
Email: e-aukcie@transpetrol.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): https://www.transpetrol.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Poistenie majetku
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 172-298256
z: 05.09.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 15084-MSS, číslo VVO 173/2013 z 05.09.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 23.10.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 17.10.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ODS. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (PDF)