Manažérske systémy

TRANSPETROL, a.s. je akciová spoločnosť poskytujúca službu tranzitnej a vnútroštátnej prepravy ropy pre zákazníka ropovodným systémom SR a jej skladovania vo vlastných zásobníkoch.

Strategickou prioritou spoločnosti TRANSPETROL, a.s. je poskytovanie kvalitnej služby bez narušovania ekologickej stability dotknutých ekosystémov a zdravia ľudí, preto trvalo uplatňovanou zásadou spoločnosti je udržiavať ropovodný systém SR na úrovni najlepšej dostupnej technológie, s osobitným dôrazom na bezpečnú prepravu a skladovanie ropy.

Politika integrovaných manažérskych systémov, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov TRANSPETROL, a. s., je vypracovaná v súlade s požiadavkami štátu a plní strategické zámery Európskej únie. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť ľudí je chápaná ako integrálna súčasť rozhodovacieho procesu Spoločnosti.

TRANSPETROL, a. s. má vypracovaný integrovaný manažérsky systém, ktorý spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia, kvalitu poskytovanej služby aj ochranu osôb na medzinárodne porovnateľnej úrovni podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001, ktorý rozvíjame.

V súlade s politikou integrovaných manažérskych systémov v Spoločnosti plníme zásady troch programov:

  • Program manažérskych systémov je orientovaný na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov pre ochranu zložiek životného prostredia, cieľov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s orientáciou na pracovné prostredie a havarijné zabezpečenie a cieľov na kvalitu poskytovanej služby prepravy a skladovania ropy zákazníka, ako aj podporných procesov Spoločnosti.
  • Program prevencie závažných priemyselných havárií zabezpečuje komplexný a systémový prístup k prevencii prípadných závažných priemyselných havárií, k pripravenosti na ich zdolávanie a k obmedzovaniu ich následkov. Venuje zvýšenú pozornosť bezpečnej prevádzke zariadení a ich komplexnému havarijnému a požiarnemu zabezpečeniu s cieľom znížiť nebezpečenstvo skorohavárií a závažných priemyselných havárií s rizikom poškodenia životného prostredia, zamestnancov a technickej infraštruktúry krajiny.

Program BOZP je zameraný na programové ciele pre plnenie Politiky BOZP a zmierňovanie známych rizík vlastnej činnosti

TRANSPETROL, a. s., má stanovené dlhodobé programové ciele, v ktorých sú premietnuté strategické zámery Spoločnosti. Tie sú ďalej rozpracované formou krátkodobých cieľov pre jednotlivé útvary Spoločnosti.

Stanovené programové ciele zohľadňujú zmeny v požiadavkách interných aj externých zákazníkov na základe analýz trhov, meniacich sa legislatívnych požiadaviek, vývoja technológií a vývoja na trhu práce.

Pravidelne monitorujeme všetky rizikové úseky ropovodu, prechod línie ropovodu oblasťou Slovenského krasu, zaradenej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako aj prechod línie ropovodu vodohospodársky chránenými územiami. Na jed¬notlivých úsekoch máme nainštalovaný systém detekcie mikroúniku ropných látok LEOS.

V rámci prevencie pri manipulácii s kvapalnými uhľovodíkmi sa orientujeme na nákup technologických zariadení na úrovni naj¬lepšej dostupnej technológie – BAT (Best Available Technology).

Pravidelne analyzujeme environmentálne aspekty činností a služieb TRANSPETROL, a. s., ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, ako aj riziká závažných priemyselných havárií a riziká nielen pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov Spoločnosti, ale aj zamestnancov zmluvných firiem vykonávajúcich svoju činnosť v objektoch TRANSPETROL, a. s., a obyvateľov dotknutých území, ktorých štvrťročne otvorene informujeme o výsledkoch.
Výsledky posudzovania rizík premietame do riadiacej dokumen¬tácie a slúžia ako vstupy pre plány údržby a plány opráv.

V roku 2013 počas prevádzky nedošlo v TRANSPETROL, a. s. k nijakej mimoriadnej udalosti ani nekontrolovanému úniku nebez¬pečných látok do pôdy, horninového prostredia, podzemných ani povrchových vôd, k prerušeniu čerpania ropy z dôvodu mimoriadnej udalosti, havárie alebo zlyhania techniky na strane TRANSPETROL, a. s.

Potvrdením primeranosti nášho úsilia o trvalo udržateľný rozvoj je:

  • nulová pokuta orgánov štátnej správy za porušenie environmen¬tálnej legislatívy,
  • nulová pokuta inšpektorátu práce za porušenie predpisov BOZP.

Emisné limity sledovaných škodlivín neboli ani raz prekročené.

Recertifikačný audit externou audítorskou firmou SKQS v máji 2013 potvrdil súlad integrovaného manažérskeho systému TRANSPETROL, a. s., s požiadavkami noriem ISO 14001, ISO 9001 a OHSAS 18001 na ďalšie roky.

Realizáciou platnej Politiky integrovaných manažérskych systémov sme aj v roku 2013 zachovali trend Spoločnosti k trvalo udrža¬teľnej kvalite poskytovanej služby prepravy a skladovania ropy zákazníka a dcérskej spoločnosti Spoločnosť pre skladovanie, a. s., pri zvyšujúcej sa úrovni ochrany životného prostredia a bez¬pečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Certifikáty SKQS na súlad s ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

Certifikáty IQNET na súlad s ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

Certifikáty na súlad s DQS ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007

Certifikát akreditovaného skúšobného laboratória SNAS