Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., kladie osobitný dôraz na odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom poskytovania kvalitnej služby, prepravy a skladovania ropy. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti Spoločnosti v rámci európskeho priestoru. Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára Spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.
V roku 2013 spoločnosť TRANSPETROL, a.s. zamestnávala v priemere 304 zamestnancov, z toho 44 žien. Štruktúra zamestnancov Spoločnosti podľa pracovných kategórií bola nasledovná:

  • 46,20 % technicko-hospodárskych pracovníkov,
  • 31,19 % robotníkov,
  • 22,61 % pracovníkov pomocného a obslužného personálu.

K 31. decembru 2013 mala Spoločnosť 291 zamestnancov, z toho 45 žien. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Spoločnosti k 31. decem¬bru 2013:

  • 30,24 % vysokoškolské vzdelanie,
  • 56,02 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • 13,40 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore,
  • 0,34 % základné vzdelanie.

Priemerný vek zamestnancov Spoločnosti k 31. decembru 2013 bol 43,92 roka.