Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., si vysoko cení odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných služieb v tranzitnej a vnútroštátnej preprave ropy.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie
kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru. K omplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.

V roku 2019 spoločnosť TRANSPETROL, a. s., zamestnávala v priemere 301 zamestnancov, z toho 48 žien. Štruktúra zamestnancov spoločnosti podľa pracovných kategórií bola nasledujúca:

  • 44,41 % technicko-hospodárskych pracovníkov,
  • 33,87 % robotníkov,
  • 21,73 % pracovníkov pomocného a obslužného personálu.

K 31. decembru 2019 mala spoločnosť 313 zamestnancov, z toho 48 žien.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 2019:

  • 33,23 % vysokoškolské vzdelanie,
  • 51,76 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • 14,69 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore,
  • 0,32 % základné vzdelanie.

Priemerný vek zamestnancov spoločnosti k 31. decembru
2019 bol 46,84 roka.