Podpora HC Slovan

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s., uzatvorila zmluvy o reklamnej a marketingovej spolupráci s HC Slovan Bratislava  na základe vyhodnotenia marketingových, či obchodných a spoločneských možností, ktoré pre ňu vyplynuli z účasti tohto klubu v súťaži KHL. O nich, ako aj  o ich výsledkoch, už opakovane počas obdobia trvania zmluvy informovala.

Po oznámení zo strany HC Slovan Bratislava v uplynulých týždňoch o nejasnostiach, resp. o prípadnej  neúčasti klubu v súťaži KHL ide preto zo strany spoločnosti TRANSPETROL,a.s., v súvislosti s ukončením predmetnej spolupráce o odôvodnený krok.

Spoločnosť TRANSPETROL,a.s., reaguje pri vyhodnocovaní a následnom uzatváraní zmlúv súvisiacich s reklamou a marketingom vždy na základe ponuky zo strany partnerov. Tá musí obsahovať nielen podmienky, ale aj možnosti, ktoré z takejto spolupráce vyplynú. Tieto sú následne posudzované a schvaľované zo strany jediného akcionára, ako aj orgánov spoločnosti.

Spoločnosť TRANSPETROL,a.s., zatiaľ neobdržala zo strany HC Slovan Bratislava žiadnu konkrétnu ponuku na spoluprácu. V prípade, že by HC Slovan Bratislava  bol aj naďalej účastníkom súťaže KHL a adresoval by ponuku na spoluprácu v oblasti marketingu či reklamy  s dostatočným predstihom, spoločnosť TRANSPETROL,a.s., by na základe mimoriadne pozitívnych výsledkov a skúseností, ktoré jej partnerstvo v rámci KHL prinieslo najmä v oblasti obchodu a komunikácie s obchodnými partnermi z RF,pravdepodobne uvažovala o ďalšej spolupráci.

Účasť klubu HC Slovan Bratislava v domácej, či inej ligovej súťaži,  nie je z pohľadu potrieb spoločnosti HC Slovan Bratislava a z pohľadu možností marketingovej a obchodnej spolupráce tak príťažlivá, ako účasť v KHL.

Spoločnosť TRANSPETROL,a.s., však nevylučuje nejakú formu spolupráce aj v tomto prípade a to v rámci podpory športových odvetví, na ktoré má každoročne vyčlenené prostriedky v rozpočte. Hokej patrí a zostáva aj vďaka doterajšej spolupráci s HC Slovan Bratislava aj naďalej popredným klubom v rámci SR  a teda aj potencionálnym partnerom pre spoluprácu v tejto oblasti. Jej rozsah by však v takomto prípade bol podstatne menší, resp.priamo úmerný možnostiam, ktoré by konkrétna súťaž mohla spoločnosti priniesť.

Všetky faktúry, t.j.aj faktúry vystavené HC SLOVAN Bratislava sú presne v znení a lehotách podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňované na našej internetovej stránke https://www.transpetrol.sk/