Pripravenosť TRANSPETROL, a.s. na odstránenie havárie ropovodu preverená

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. dnes vykonala cvičenie pripravenosti na odstránenie následkov prevádzkovej havárie na ropovode Družba. Cvičenie prebehlo neďaleko prečerpávacej stanice (PS) č. 1 Budkovce pri Michalovciach. Cieľom cvičenia bolo preveriť postup likvidácie namodelovanej mimoriadnej situácie – úniku ropy z ropovodu do rieky Laborec.

Cvičenie sa začalo v skorých ranných hodinách nasimulovaným hlásením náhodného chodca, ktorý spozoroval ropné škvrny na rieke Laborec. Rozsah úniku bol malý, takže ho nebolo možné spozorovať už skôr poklesom tlaku na monitorovacom systéme prepravy ropy. Podľa predbežných zistení došlo k prasknutiu zvaru na potrubí a následnému úniku ropy do pôdy, ako aj vytečeniu časti uniknutého množstva na povrch.

Po simulovanom hlásení sa na miesto úniku okamžite odobrali zamestnanci odboru diaľkovodov. Prvý odhad úniku ropy bol cca 6 m 3 . Na základe ich hlásenia zvolal operátor PS Riadiacu skupinu TRANSPETROL, a. s. Po oboznámení sa so vzniknutou situáciou Riadiaca skupina stanovila postup na najefektívnejšie odstránenie následkov havárie ropovodu. V zápätí sa havarijné čaty presunuli na miesto havárie, kde začali s minimalizáciou ekologických následkov havárie a následnej rekonštrukcii poškodeného potrubia ropovodu. Po úspešnom obnovení čerpania ropy v opravenom potrubí pokračovala havarijná skupina v odstraňovaní následkov havárie. Praktické cvičenie sa skončilo krátko pred 12. hodinou zaizolovaním poškodenej časti potrubia a odstránením ropy z hladiny rieky Laborec.

„Ekologická prevádzka je jedným z najdôležitejších kritérií pri prevádzkovaní ropovodu. Toto praktické cvičenie znovu potvrdilo, že spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je v prípade potreby pripravená promtne reagovať s cieľom minimalizácie ekologických následkov havárie ropovodu,“ povedal Ing. Martin Zlocha, člen predstavenstva a riaditeľ pre prevádzku spoločnosti TRANSPETROL, a. s.

Predpoklady úspešnej likvidácie úniku ropy z ropovodného systému a následnej kontaminácie rieky Laborec ropou:

Okamžité opatrenia (teoretické vysvetlenie):

* Operátor po nahlásení mimoriadnej udalosti policajtom rozhodne o odstavení čerpania ropy na poškodenom potrubí
* Operátor vymedzí poškodený úsek uzatvorením najbližších armatúr, uváži odtlakovanie poškodeného potrubia do skladovacích nádrž na PS – 1 Budkovce
* Vyslaní zamestnanci odboru diaľkovodov urobia prvý odhad úniku ropy
* Operátor ohlási haváriu a zvolá Riadiacu skupinu

Následné opatrenia (praktická ukážka)

* Oboznámenie jednotiek Havarijno-obnovovacieho systému operátorom PS-1
* Presun techniky a havarijnej čaty na I. zásahový úsek
* Zachytenie ropných látok z hladiny rieky Laborec
* Presun techniky a havarijnej čaty na II. zásahový úsek
* Utesnenie trhliny alebo otvoru na potrubí oceľovou objimkou a gumenou záplatou
* Vyrezanie časti poškodeného potrubia
* Utesnenie otvorených koncov potrubia vložením hlinenej zátky alebo nafukovacieho gumeného balóna
* Vloženie medzikusa potrubia
* Zvarenie potrubia zváracím agregátom
* Kontrola zvaru röntgenom
* Zaizolovanie poškodenej časti potrubia
* Obnovenie čerpania ropy