Projekt ropovodu do Schwechatu pokračuje v súlade s plánom

Projekt nového ropovodu, ktorý spojí Bratislavu a rafinériu OMV v rakúskom Schwechate, sa nachádza v prípravnej fáze tvorby projektu a získavania príslušných povolení na realizáciu stavby.

V štádiu schvaľovania je v súčasnosti štúdia o dopadoch výstavby na životné prostredie, na ktorú nadväzuje vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. S výstavbou ropovodu by sa malo začať po jeho vydaní v roku 2005, čo je v súlade s harmonogramom projektu. Pre TRANSPETROL, a.s. bude realizácia ropovodného prepojenia so Schwechatom znamenať prínos v zvýšení využitia v súčasnosti voľných prepravných kapacít a tým aj zvýšenia objemu prepravenej ropy cez Slovensko.

Prevádzkovateľom a vlastníkom slovenskej časti budúceho ropovodu bude spoločnosť TRANSPETROL, a.s., ropovod prechádzajúci územím Rakúska bude prevádzkovaný spoločným podnikom TRANSPETROL, a.s. a OMV – spoločnosťou Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP). Financovanie projektu s využitím vlastných a úverových zdrojov je garantované finančnou silou a stabilitou akcionárov BSP spoločností TRANSPETROL, a.s. a OMV.

Environmentálna bezpečnosť ropovodu bude zabezpečená využitím najmodernejších dostupných technológií. Nakoľko ropovod prechádza územím chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, v projektovej časti sa venuje zvláštna pozornosť vplyvu stavby na okolité životné prostredie. Na území Žitného ostrova bude ropovodné potrubie po celej dĺžke uložené v samostatnej chráničke, aby sa úplne minimalizovalo riziko znečistenia spodných vôd. „Už počas posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie spoločnosť TRANSPETROL, a.s. starostlivo vypočula a zapracovala do projektu pripomienky všetkých zúčastnených strán, ktorých sa projekt priamo dotýka. Dňa 4. augusta tohto roku sa na Magistráte hlavného mesta Bratislavy uskutočnilo verejné prerokovanie na posúdenie dopadov projektu na životné prostredie, na ktorom zástupcovia spoločnosti TRANSPETROL, a.s. detailne zodpovedali všetky otázky súvisiace s projektom“, uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Czucz.

Poslaním TRANSPETROL, a.s. je tranzitná a vnútroštátna preprava ropy a jej skladovanie. V súvislosti s aktuálnym dianím okolo jeho minoritného akcionára – spoločnosti Yukos -nepovažujú predstavitelia TRANSPETROL, a.s. ohrozenie dodávok ropy do slovenského ropovodného systému za reálne. Spoločnosť je presvedčená, že v trhovom prostredí, ktoré existuje na trhu s touto strategickou komoditou, dokážu ruskí producenti ropy dopyt zmluvných partnerov TRANSPETROL, a.s. v plnom rozsahu uspokojiť.

Nový ropovod bude mať dĺžku 60 kilometrov a jeho prepravná kapacita bude 3,4 milióna ton ročne. Odhadované investície projektu predstavujú 35 miliónov EUR. Ročné dodávky ropy sú zmluvne dohodnuté v minimálnom objeme 2 miliónov ton. V prípade záujmu odberateľa po vybudovaní dodatočnej prečerpávacej stanice bude možné túto kapacitu zvýšiť až na 5 miliónov ton ropy ročne.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateľov a pre Správu Štátnych hmotných rezerv SR. V roku 2002 získala strategický 49-% balík akcií v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company, štát vlastní majoritný 51-% podiel.