Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. dosiahla v roku 2003 nárast prepravy ropy o 5,01 %

Akciová spoločnosť TRANSPETROL, a.s., ktorá je prevádzkovateľom ropovodného systému v Slovenskej republike, zaznamenala v roku 2003 v oblasti prepravy ropy viaceré pozitívne skutočnosti. V minulom roku prepravila spoločnosť celkovo 9 929 496 ton ropy a v porovnaní s rokom 2002 zaznamenala celkový medziročný nárast objemu prepravy o 5,01 %. Objem dodávok ropy pre jediného odberateľa ropy na Slovensku a.s. Slovnaft predstavoval 5 521 920 ton, čo je najvyššia dosiahnutá hodnota za posledných desať rokov.

Pod celkový nárast objemu prepravy sa podpísal aj nárast objemu dodávok pre českých odberateľov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri využívaní prepravnej kapacity slovenského ropovodného systému. Objem prepravenej ropy do českých rafinérií v Litvínove a Pardubiciach sa v roku 2003 medziročne zvýšil o 8 % na hodnotu 4 193 392, čo je najviac od roku 1999. Z uvedeného množstva tvoria rozhodujúci podiel dodávky pre spoločnosť Česká rafinérska, v roku 2003 jej a.s. TRANSPETROL, a.s. dodala 3 571 852 ton ropy.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Czucz v tejto súvislosti uviedol: „V hospodárení spoločnosti bolo stabilizáciou výnosov a postupným znížením nákladov zabezpečené prekročenie plánovaného zisku. Za rok 2003 bol dosiahnutý hospodársky výsledok 451 miliónov Sk pred zdanením, čo predstavuje prekročenie plánu o 14,9 % a je reálnym dôkazom efektívneho riadenia spoločnosti.“

Tržby z prepravy ropy dosiahli v roku 2003 dosiahli výšku 1,627 miliardy Sk. V roku 2002 predstavovala uvedená hodnota 1,536 miliardy Sk.

Medzi rozhodujúce činitele, ktoré ovplyvnili hospodárske výsledky spoločnosti v roku 2003 patrila koncentrácia na rozhodujúce oblasti podnikania – prepravu a skladovanie ropy, stabilizácia a postupný nárast prepraveného množstva, zvýšenie prepravných taríf, znižovanie nákladov na jednu prepravenú tonu ropy a ukončenie viacerých investičných projektov. Negatívne sa na hospodárskych výsledkoch podpísalo postupné posilovanie kurzu SKK voči EUR.

Množstvo prepravenej ropy v roku 2003 podľa odberateľov v porovnaní s rokom 2002:

Odberateľ Množstvo prepravenej ropy v roku 2002 Množstvo prepravenej ropy v roku 2003 Percentuálny rozdiel v porovnaní s rokom 2002
Slovnaft 5 472 929 5 521 920 100,90 %
Česká rafinérska 3 265 442 3 571 852 109,38 %
Paramo 617 778 621 540 100,61 %
ČR spolu 3 883 220 4 193 392 108,00 %
Ostatní odberatelia 99 855 214 184 214,50 %
Preprava spolu 9 456 004 9 929 496 105,01 %

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateľov a pre Správu Štátnych hmotných rezerv. V roku 2002 získala strategický 49-% balík akcií v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company, pričom štát si ponechal majoritný 51-% podiel.