Sponzorstvo a vzťahy s verejnosťou

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva a ako jediný prevádzkovateľ ropovodného systéme na Slovensku ma jedinečné postavenie. Uvedomujúc si svoj význam pre celú spoločnosť venuje TRANSPETROL, a.s. osobitnú pozornosť tým, ktorí najviac potrebujú pomoc. Preto prostredníctvom sponzorských a charitatívnych aktivít sa akciová spoločnosť TRANSPETROL, a.s. snaží obsiahnuť viacero oblastí a pomôcť predovšetkým deťom v detských domovoch, starým ľuďom, telesne postihnutým občanom, zdravotníckym zariadeniam na zvýšenie kvality poskytovanie starostlivosti o občanov, či podporovať rozvoj mládežníckeho športu. Efekt vynaložených finančných prostriedkov na charitu a sponzorské aktivity je iba ťažko merateľný. Pozitívny dopad je v tomto prípade vyjadrený spokojnosťou detí, starých ľudí a podporovaných osôb, a práve tieto ukazovatele budú pre spoločnosť TRANSPETROL, a.s. dôležité aj v budúcnosti.