TRANSPETROL, a.s. splnil podnikateľský plán na rok 2003 vo všetkých sledovaných oblastiach

Akcionári a.s. TRANSPETROL, a.s. schválili na dnešnom riadnom valnom zhromaždení výsledky podnikateľskej činnosti spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku za rok 2003, návrh tarifnej politiky, návrh na zmenu investičného plánu v roku 2004 a uznesenie o postupoch a spôsoboch plnenia cieľov a zámerov spoločnosti pri zvyšovaní prepravy ropy. Valné zhromaždenie zároveň zobralo na vedomie informatívny materiál o rozšírení Dlhodobého investičného plánu do roku 2010.

Podľa dnes schválenej správy o výsledkoch podnikateľskej činnosti a.s. TRANSPETROL, a.s. za rok 2003 splnila spoločnosť všetky rozhodujúce úlohy zakotvené v podnikateľskom pláne. Spoločnosť dosiahla v minulom roku zisk pred zdanením vo výške 451 miliónov Sk, čím prekročila hodnotu stanovenú vo finančnom pláne o 14,9 %. „Spoločnosť dosiahla v roku 2003 celkový hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 450 788 260 Sk, zisk po zdanení predstavuje 347 016 395 Sk. Pozitívny je predovšetkým nárast zisku z prevádzkovej činnosti, ktorý vzrástol v porovnaní s rokom 2002 o 49 miliónov Sk“, informoval pri tejto príležitosti generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s. TRANSPETROL, a.s. Ing. Štefan Czucz.

Akcionári a.s. TRANSPETROL, a.s. dnes zároveň schválili návrh tarifnej politiky spoločnosti pre zákazníkov z Čiech na rok 2004, ktorý vznikol v súvislosti s prípravou novej zmluvy o preprave ropy s českými odberateľmi – a.s. Česká rafinérska a Paramo. Zo strany zákazníkov vzišla požiadavka na vytvorenie tarifného rámca pre alternatívy postupného zvyšovania spracovania ruskej ropy v Českej republike.

Zmena investičného plánu na rok 2004, ktorú dnes schválilo valné zhromaždenie, zahŕňa najmä projekt rozšírenia skladovacích kapacít.

Zhromaždenie akcionárov a.s. TRANSPETROL, a.s. dnes prijalo informatívny materiál o potenciálnych zmenách v investičnom pláne do roku 2010, k realizácii ktorého však spoločnosť pristúpi iba v prípade reálnych zmluvných dohôd medzi zainteresovanými stranami a po preukázaní ekonomickej efektívnosti jednotlivých projektov. Súčasná reálna prepravná kapacita ropovodov v prevádzke a.s. TRANSPETROL, a.s. je 15,8 milióna ton ročne, pričom po nevyhnutných opravách ukončených v roku 2005 sa zvýši kapacita na pôvodne projektovaných 20 miliónov ton ročne. Zmluvné záväzky a.s. TRANSPETROL, a.s. budú v prípade realizácie plánovaných projektov v blízkej budúcnosti predstavovať spolu 17 miliónov ton ropy ročne. Uvedené množstvo zahŕňa 10 miliónov ton priemernej ročnej prepravy spoločnosti, zmluvný záväzok prepraviť 3,5 milióna ton ropy ročne po realizácii prepojenia ropovodov Družba –Adria a plán prepravy na úrovni 2 – 3,5 milióna ton ročne prostredníctvom nového ropovodu Bratislava-Schwechat. Vo forme reálnych očakávaní na zvýšenie objemu prepravy sú požiadavky zo strany Správy Štátnych hmotných rezerv na zvyšovanie objemu núdzových zásob ropy v zmysle zákona a už prezentované požiadavky českých rafinérií. Na základe uvedených skutočností sa konštatuje, že všetky ďalšie potenciálne projekty na zvyšovanie objemu prepravy ropovodným systémom na území Slovenska sa budú posudzovať pri rešpektovaní medzinárodných zmlúv, ku ktorým SR pristúpila a už existujúcich obchodných dohôd spoločnosti TRANSPETROL, a.s..

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateľov a pre Správu Štátnych hmotných rezerv. V roku 2002 získala strategický 49-% balík akcií v TRANSPETROL, a.s. ruská ropná spoločnosť Yukos Oil Company, pričom štát si ponechal majoritný 51-% podiel.