Verejná súťaž: prevádzkovanie TP hotela Družba

1. Vyhlasovateľ:  TRANSPETROL, a.s.

Sídlo:                    Šumavská 38, 821 08 Bratislava

IČO:                      31341977

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:          

Kontaktné osoby: PhDr. Róbert Danko

                            Jozef Szimeth

Telefón:               +421917195671/+421918570422

E-mail:                 robert.danko@transpetrol.sk

                            jozef.szimeth@transpetrol.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:                  

Predmetom požadovaného záväzku je „Prevádzkovanie objektu rekreačného zariadenia TP Hotel Družba“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a požadované zmluvné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré budú navrhovateľom poskytnuté elektronickou poštou na základe písomnej žiadosti na e-mail adrese: robert.danko@transpetrol.sk