Výberové konanie na obsadenie členov predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta člena predstavenstva

(všeobecne)

v spoločnosti TRANSPETROL, a. s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava

1. Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, právnického, technického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
 • prax a znalosť problematiky sieťových odvetví je výhodou
 • praktické skúsenosti s obchodnými rokovaniami
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podmienkou
 • znalosť ruského jazyka je výhodou
 • vysoká miera zodpovednosti, asertivity a manažérskych zručností
 • bezúhonnosť, výpis z registra trestov a spôsobilosť na právne úkony
 • dôveryhodnosť
 • uchádzač nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy SR a zákonov. Ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
2. Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane kontaktu na telefón a email)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o:
  • splnení požiadavky na prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
  • spôsobilosti na právne úkony
  • pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
  • dôveryhodnosti
  • splnení podmienky zákazu konkurencie podľa zákona č.513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v prípade zvolenia za člena predstavenstva)
  • skutočnosti, že uchádzač v zmysle čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nevykonáva funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára alebo čestné vyhlásenie, že v prípade nástupu na pozíciu a vzniku funkcie verejného funkcionára v lehote 30 dní zabezpečí súlad s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z.
 • písomný súhlas uchádzača o tom, že TRANSPETROL, a. s. môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania a súvisiacich úkonov po dobu 1 roku od ukončenia výberového konania v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
3. Vysvetlenie niektorých pojmov
 • fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločenskými pravidlami, dobrými mravmi a morálnymi hodnotami sa nepovažuje za dôveryhodnú osobu;
 • za dôveryhodnú osobu sa pre účely tohto výberového konania nepovažuje tiež fyzická osoba, ktorá je alebo bola štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má:
  a/ nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3.319,- eur,
  b/ nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace;
4. Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú uvedené v bode 2. je potrebné doručiť najneskôr do 14:00 hod. 8. júna 2020 v jednej zalepenej obálke s označením „VK na miesto člena predstavenstva TRANSPETROL, a.s.“ a „Obálku neotvárať“ na adresu TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava.
 • vybraní uchádzači, ktorí splnili stanovené kritériá budú dňa 9. júna 2020 e-mailom a telefonicky pozvaní na jazykový test a osobný pohovor.
 • predpokladaný termín jazykových testov a osobných pohovorov bude dňa  11. júna 2020 od 9:00 hod., pri väčšom počte uchádzačov aj 12. júna 2020 od 9:00 hod.
5. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania
 • splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť vo výberovom konaní trojčlenná výberová komisia, podklady výberovej komisii pripraví jej tajomník, ktorý nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní
 • výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, ktorí sa do výberového konania prihlásili a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a pozve ich na jazykový test a na osobný pohovor
 • výberová komisia, po overení znalosti anglického jazyka písomným testom, po uskutočnení osobných pohovorov s uchádzačmi vybranými do užšieho výberu a po posúdení splnenia stanovených kritérií, určí poradie ich úspešnosti a vypracuje písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili požadované predpoklady  na voľbu členov predstavenstva v poradí podľa ich úspešnosti vo výberovom konaní
 • predseda dozornej rady na základe výsledkov výberového konania predloží písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili požadované predpoklady na voľbu členov predstavenstva v poradí podľa ich úspešnosti vo výberovom konaní valnému zhromaždeniu  (jedinému akcionárovi) spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
 • valné zhromaždenie (jediný akcionár) spoločnosti TRANSPETROL, a. s. rozhodne o voľbe nových členov predstavenstva na základe predloženého zoznamu predsedu dozornej rady
Ďalšie informácie

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Matej Poriez
Tel.: 02/50641713
E-mail: poriez@transpetrol.sk

 Dozorná rada spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta člena predstavenstva

(financie)

v spoločnosti TRANSPETROL, a. s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava

1. Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania (ekonómia, prípadne matematika, štatistika, manažment a obdobné zameranie)
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
 • odborná spôsobilosť a praktické skúsenosti v komplexnom riadení finančnej politiky a ekonomiky
 • odborná spôsobilosť a praktické skúsenosti s prípravou a spracovaním  strategických materiálov spoločností (rozbory, analýzy, plány)
 • prax a znalosť problematiky sieťových odvetví je výhodou
 • praktické skúsenosti s obchodnými rokovaniami
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podmienkou
 • znalosť ruského jazyka je výhodou
 • vysoká miera zodpovednosti, asertivity a manažérskych zručností
 • bezúhonnosť, výpis z registra trestov a spôsobilosť na právne úkony
 • dôveryhodnosť
 • uchádzač nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy SR a zákonov. Ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
2. Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane kontaktu na telefón a email)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o:
  • splnení požiadavky na prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
  • spôsobilosti na právne úkony
  • pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
  • dôveryhodnosti
  • splnení podmienky zákazu konkurencie podľa zákona č.513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v prípade zvolenia za člena predstavenstva)
  • skutočnosti, že uchádzač v zmysle čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nevykonáva funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára alebo čestné vyhlásenie, že v prípade nástupu na pozíciu a vzniku funkcie verejného funkcionára v lehote 30 dní zabezpečí súlad s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z.
 • písomný súhlas uchádzača o tom, že TRANSPETROL, a. s. môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania a súvisiacich úkonov po dobu 1 roku od ukončenia výberového konania v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
3. Vysvetlenie niektorých pojmov
 • fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločenskými pravidlami, dobrými mravmi a morálnymi hodnotami sa nepovažuje za dôveryhodnú osobu;
 • za dôveryhodnú osobu sa pre účely tohto výberového konania nepovažuje tiež fyzická osoba, ktorá je alebo bola štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má:
  a/ nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3.319,- eur,
  b/ nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace;
4. Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú uvedené v bode 2. je potrebné doručiť najneskôr do 14:00 hod. 8. júna 2020 v jednej zalepenej obálke s označením „VK na miesto člena predstavenstva TRANSPETROL, a.s.“ a „Obálku neotvárať“ na adresu TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava.
 • vybraní uchádzači, ktorí splnili stanovené kritériá budú dňa 9. júna 2020 e-mailom a telefonicky pozvaní na jazykový test a osobný pohovor.
 • predpokladaný termín jazykových testov a osobných pohovorov bude dňa 11. júna 2020 od 9:00 hod., pri väčšom počte uchádzačov aj 12. júna 2020 od 9:00 hod.
5. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania
 • splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť vo výberovom konaní trojčlenná výberová komisia, podklady výberovej komisii pripraví jej tajomník, ktorý nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní
 • výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, ktorí sa do výberového konania prihlásili a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a pozve ich na jazykový test a na osobný pohovor
 • výberová komisia, po overení znalosti anglického jazyka písomným testom, po uskutočnení osobných pohovorov s uchádzačmi vybranými do užšieho výberu a po posúdení splnenia stanovených kritérií, určí poradie ich úspešnosti a vypracuje písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili požadované predpoklady  na voľbu členov predstavenstva v poradí podľa ich úspešnosti vo výberovom konaní
 • predseda dozornej rady na základe výsledkov výberového konania predloží písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili požadované predpoklady na voľbu členov predstavenstva v poradí podľa ich úspešnosti vo výberovom konaní valnému zhromaždeniu  (jedinému akcionárovi) spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
 • valné zhromaždenie (jediný akcionár) spoločnosti TRANSPETROL, a. s. rozhodne o voľbe nových členov predstavenstva na základe predloženého zoznamu predsedu dozornej rady
Ďalšie informácie

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Matej Poriez
Tel.: 02/50641713
E-mail: poriez@transpetrol.sk

 Dozorná rada spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie miesta člena predstavenstva

(prevádzka a preprava)

v spoločnosti TRANSPETROL, a. s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava

1. Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania (strojníckeho,   elektrotechnického, technologického, výrobného a obdobného zamerania)
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
 • odborná spôsobilosť v riadení väčších organizačných útvarov technického alebo výrobného zamerania (závodov, prevádzok a pod.)
 • prax a znalosť problematiky sieťových odvetví je výhodou
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podmienkou
 • znalosť ruského jazyka je výhodou
 • vysoká miera zodpovednosti, asertivity a manažérskych zručností
 • bezúhonnosť, výpis z registra trestov a spôsobilosť na právne úkony
 • dôveryhodnosť
 • uchádzač nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy SR a zákonov. Ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
2. Zoznam požadovaných dokladov
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane kontaktu na telefón a email)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o:
  • splnení požiadavky na prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
  • spôsobilosti na právne úkony
  • pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
  • dôveryhodnosti
  • splnení podmienky zákazu konkurencie podľa zákona č.513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v prípade zvolenia za člena predstavenstva)
  • skutočnosti, že uchádzač v zmysle čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nevykonáva funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára alebo čestné vyhlásenie, že v prípade nástupu na pozíciu a vzniku funkcie verejného funkcionára v lehote 30 dní zabezpečí súlad s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z.
 • písomný súhlas uchádzača o tom, že TRANSPETROL, a. s. môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania a súvisiacich úkonov po dobu 1 roku od ukončenia výberového konania v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 679/2016 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
3. Vysvetlenie niektorých pojmov
 • fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, spoločenskými pravidlami, dobrými mravmi a morálnymi hodnotami sa nepovažuje za dôveryhodnú osobu;
 • za dôveryhodnú osobu sa pre účely tohto výberového konania nepovažuje tiež fyzická osoba, ktorá je alebo bola štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má:
  a/ nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3.319,- eur,
  b/ nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace;
4. Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú uvedené v bode 2. je potrebné doručiť najneskôr do 14:00 hod. 8. júna 2020 v jednej zalepenej obálke s označením „VK na miesto člena predstavenstva TRANSPETROL, a.s.“ a „Obálku neotvárať“ na adresu TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava.
 • vybraní uchádzači, ktorí splnili stanovené kritériá budú dňa 9. júna 2020 e-mailom a telefonicky pozvaní na jazykový test a osobný pohovor.
 • predpokladaný termín jazykových testov a osobných pohovorov bude dňa 11. júna 2020 od 9:00 hod., pri väčšom počte uchádzačov aj 12. júna 2020 od 9:00 hod.
5. Priebeh a vyhodnotenie výberového konania
 • splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť vo výberovom konaní trojčlenná výberová komisia, podklady výberovej komisii pripraví jej tajomník, ktorý nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní
 • výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, ktorí sa do výberového konania prihlásili a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a pozve ich na jazykový test a na osobný pohovor
 • výberová komisia, po overení znalosti anglického jazyka písomným testom, po uskutočnení osobných pohovorov s uchádzačmi vybranými do užšieho výberu a po posúdení splnenia stanovených kritérií, určí poradie ich úspešnosti a vypracuje písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili požadované predpoklady  na voľbu členov predstavenstva v poradí podľa ich úspešnosti vo výberovom konaní
 • predseda dozornej rady na základe výsledkov výberového konania predloží písomný zoznam kandidátov, ktorí splnili požadované predpoklady na voľbu členov predstavenstva v poradí podľa ich úspešnosti vo výberovom konaní valnému zhromaždeniu  (jedinému akcionárovi) spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
 • valné zhromaždenie (jediný akcionár) spoločnosti TRANSPETROL, a. s. rozhodne o voľbe nových členov predstavenstva na základe predloženého zoznamu predsedu dozornej rady
Ďalšie informácie

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Matej Poriez
Tel.: 02/50641713
E-mail: poriez@transpetrol.sk