Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva

Predseda Dozornej rady spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta člena predstavenstva

v spoločnosti TRANSPETROL, a. s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava

  

 1. 1.   Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky na uchádzača:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – právnické, ekonomické, technické alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 • prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, samostatný používateľ, minimálna úroveň B v zmysle spoločného európskeho referenčného rámca pre klasifikáciu ovládania cudzích jazykov,
 • povinnosť spĺňať a dodržiavať ustanovenia § 196 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (Zákaz konkurencie),
 • uchádzač nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára alebo do 30 dní od prípadného nástupu na pozíciu a vzniku funkcie verejného funkcionára sa ich musí vzdať,
 • znalosť problematiky v oblasti energetiky, riadenia a ekonomiky podniku,
 • znalosť základných princípov zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (najmä II. časť Obchodného zákonníka – obchodné spoločnosti a družstvo),
 • riadiace a organizačné schopnosti a zručnosti,
 • komunikačné a prezentačné schopnosti,
 • dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť v rozhodovaní,
 • adaptabilita, flexibilita, asertívne vystupovanie, emocionálna stabilita, odolnosť voči záťaži,
 • rýchlosť a správnosť výkonu, analytické myslenie.

 

2.   Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane kontaktu na telefón a email),
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • kópia dokladu o požadovanom vzdelaní (kópia diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní),
 • čestné vyhlásenie o splnení požiadavky minimálne 5 rokov praxe v riadiacich funkciách,
 • čestné vyhlásenie o:
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a životopise,
  •  dôveryhodnosti,
  • splnení podmienky zákazu konkurencie podľa zákona č.513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v prípade zvolenia za člena predstavenstva),
  •  skutočnosti, že uchádzač v zmysle čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nevykonáva funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára alebo čestné vyhlásenie, že v prípade nástupu na pozíciu a vzniku funkcie verejného funkcionára v lehote 30 dní zabezpečí súlad s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z.
  • ovládaní anglického jazyka, samostatný používateľ, minimálna úroveň B v zmysle spoločného európskeho rámca pre klasifikáciu ovládania cudzích jazykov,
 • písomný súhlas uchádzača o tom, že TRANSPETROL, a. s. môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania až do ukončenia výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

3.  Vysvetlenie niektorých pojmov

 • za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má:

a/ nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3.319,- eur,

b/ nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace;

 • fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami sa nepovažuje za dôveryhodnú osobu;

 

4.    Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, ktoré sú uvedené v bode 2. je potrebné doručiť najneskôr do 14,00 hod. 20. decembra 2016 v jednej zalepenej obálke s označením „VK na miesto člena predstavenstva TRANSPETROL, a.s.“ a „Obálku neotvárať“ na adresu TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava.
 • Pozvaní uchádzači budú dňa 20. decembra od 15:00 hod. e-mailom a telefonicky pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa bude konať dňa 21. decembra 2016  o 12:00 hod. v sídle spoločnosti TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava.
 • V prípade, že sa pozvaný uchádzač nezúčastní výberového konania, bude z tohto výberového konania vyradený

 

5.    Priebeh a vyhodnotenie výberového konania

 • splnenie podmienky predloženia požadovaných dokladov, určených kvalifikačných predpokladov a ďalších požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť vo výberovom konaní trojčlenná výberová komisia určená Dozornou radou TRANSPETROL, a. s., podklady výberovej komisii pripraví jej tajomník, ktorý nemá hlasovacie právo vo výberovom konaní,
  • výberová komisia s ohľadom na stanovené kritériá skontroluje doručené žiadosti uchádzačov a pozve  uchádzačov, ktorí  predložili všetky požadované doklady do užšieho výberu na osobný pohovor,
  • výberová komisia, po overení znalosti anglického jazyka písomným testom, po uskutočnení osobných pohovorov s uchádzačmi pozvanými do užšieho výberu a posúdení splnenia stanovených kritérií, hlasovaním určí poradie ich úspešnosti  a  vyberie jedného najvhodnejšieho kandidáta na nového člena predstavenstva,
  • predseda dozornej rady na základe výsledkov výberového konania predloží valnému zhromaždeniu spoločnosti TRANSPETROL, a.s. návrh na voľbu jedného nového člena predstavenstva,
  • valné zhromaždenie spoločnosti TRANSPETROL, a. s. rozhodne o voľbe nového člena predstavenstva na základe predloženého návrhu predsedu dozornej rady.

 

Ďalšie informácie

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Lucia PATZNEROVÁ
Tel.: 02/50641732

E-mail: patznerova@transpetrol.sk