Zamestnanci, starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., si vysoko cení odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných služieb v tranzitnej a vnútroštátnej preprave ropy.

Zamestnanci mali možnosť v roku 2019 využiť široké spektrum benefitov ako komplexné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky na stravu, dopravu do zamestnania, dioptrické okuliare, relax, šport, kultúru, doplnkové dôchodkové poistenie.
Spoločnosť vynaložila na poskytnuté benefity zo sociálneho 
fondu sumu 228 126,40 eura.

V rámci realizácie sociálnej politiky spoločnosť TRANSPETROL,a. s., pokračovala v zabezpečovaní doplnkového dôchodkového sporenia pre zamestnancov, pričom príspevok zamestnávateľa na toto sporenie predstavoval v roku 2019 sumu 216 036,38 eura. Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia využilo v uplynulom roku 84,98 % zamestnancov spoločnosti.

Vzdelávacie aktivity

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru. Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 2019:

  • 33,23 % vysokoškolské vzdelanie,
  • 51,76 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • 14,69 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore,
  • 0,32 % základné vzdelanie.

Na vzdelávanie zamestnancov vynaložila spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2019 celkovo
106 628,08€.

V oblasti rozvoja zamestnancov spoločnosť dbá okrem bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia aj o ďalší rozvoj vzdelanosti. Popri plnení legislatívnych požiadaviek kladie dôraz na odborné školenia a profesijnú prípravu zamestnancov, ako aj na jazykové kurzy vrcholového a vyššieho manažmentu. Štruktúra nákladov, vynaložených v oblasti vzdelávania, bola
nasledujúca:

  • 85,63 % odborná príprava,
  • 14,37 % jazyková príprava.