Zamestnanci, starostlivosť o zamestnancov

Dynamický rast a efektívnosť akciovej spoločnosti TRANSPETROL, a.s. sú podmienené predovšetkým odbornosťou a profesionalitou zamestnancov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom poskytovania kvalitnej služby prepravy a skladovania ropy a jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. považuje starostlivosť o zamestnancov za neoddeliteľnú súčasť svojej sociálnej politiky. Na základe Kolektívnej zmluvy uzatvorenej so Základnou organizáciou ECHOZ TRANSPETROL, a.s. poskytuje spoločnosť zamestnancom celý rad sociálnych výhod forme príspevkov na stravu, dopravu do zamestnania, komplexné preventívne zdravotné prehliadky, regeneráciu pracovnej sily a pod. V roku 2013 boli na tieto účely poskytnuté prostriedky zo sociálneho fondu v celkovej výške 193 564,14 €.

V rámci realizácie sociálnej politiky zabezpečuje spoločnosť pre všetkých zamestnancov doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia využilo v roku 2013 až 93 % zamestnancov spoločnosti, pričom príspevok spoločnosti na toto sporenie predstavoval sumu 149 388,65 €.

Vzdelávacie aktivity

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa spoločnosť zameriava predovšetkým na zabezpečenie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 2013 bola nasledovná:

  • 30,24 % vysokoškolské vzdelanie
  • 56,02 % úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • 13,40 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore
  • 0,34 % základné vzdelanie

Na oblasť vzdelávania zamestnancov vynaložila spoločnosť TRANSPETROL, a.s. v roku 2013 celkovo 133 732 €. Vzdelávací program bol pripravený a realizovaný na základe potrieb spoločnosti a požiadaviek na konkrétne pracovné pozície, pričom v roku 2013 bol orientovaný predovšetkým na oblasť odbornej a profesnej prípravy zamestnancov a čiastočne na oblasť jazykovej prípravy vrcholového a vyššieho manažmentu spoločnosti.

Štruktúra nákladov vynaložených v oblasti vzdelávania bola v roku 2013 nasledovná:

  • 89,97 % odborná príprava
  • 10,03 % jazyková príprava