Zamestnanci, starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., si vysoko cení odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných služieb v tranzitnej a vnútroštátnej preprave ropy.

Zamestnanci mali v roku 2018 možnosť využiť široké spektrum benefitov, a to komplexné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky na stravu, dopravu do zamestnania, dioptrické okuliare, relax, šport, kultúru, doplnkové dôchodkové poistenie. Spoločnosť vynaložila na poskytnuté benefity zo sociálneho fondu sumu 246 713,14 €.

V rámci realizácie sociálnej politiky spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní doplnkového dôchodkového sporenia pre zamestnancov, pričom príspevok zamestnávateľa na toto sporenie predstavoval v roku 2018 sumu 196 726,82 €. M ožnosť doplnkového dôchodkového sporenia využilo v uplynulom roku 88,93 % zamestnancov spoločnosti.

Vzdelávacie aktivity

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru. K omplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 2018:

  • 31,88 % vysokoškolské vzdelanie,
  • 53,69 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  • 14,09 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore,
  • 0,34 % základné vzdelanie.

Na vzdelávanie zamestnancov vynaložila spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2018 celkovo 81 393,21€.

V oblasti rozvoja zamestnancov spoločnosť dbá okrem bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia aj o ďalší rozvoj vzdelanosti. Popri plnení legislatívnych požiadaviek kladie dôraz na odborné školenia a profesijnú prípravu zamestnancov, ako aj na jazykové kurzy vrcholového a vyššieho manažmentu. Štruktúra nákladov, vynaložených v oblasti vzdelávania, bola
nasledujúca:

  • 84,47 % odborná príprava,
  • 15,53 % jazyková príprava.