stránka

Ekológia a filantropia

Ekológia

Slovensko má právo na ochranu ŽP zakotvené v ústave a rozpracované v Stratégii štátnej environmentálnej politiky do roku 2010. Špecifikom krajiny je veľké množstvo národných parkov, chránených krajinných oblastí a prírodných rezervácií, kde sa prísne sleduje ochrana biologickej rozmanitosť. Manipulácia s kvapalnými uhľovodíkmi si preto vyžaduje osobitnú pozornosť.

Ropovod prechádza citlivým územím národného parku Slovenský kras, zaradeného do Programu UNESCO pod názvom „Človek a biosféra“, pričom jeho súčasťou je aj Silická planina, ktorá patrí k sledovaným jadrovým územiam európskeho významu.

Príroda. Stromy a jazero.

Osobitnú pozornosť je však potrebné venovať aj ostatným častiam ropovodu. Prekládkou jedného úseku trasy sa dosiahlo, že línia ropovodu obchádza podzemnú zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove, ale presadavé spraše pri križovaní rieky Váh si takisto vyžadujú pravidelný monitoring.

Slovensko - ekológia pri preprave ropy v snahe o čo najhlbšie poznanie environmentálnej situácie vo svojich prevádzkach sa vedenie a. s. TRANSPETROL, a. s. v decembri 1999 rozhodlo prihlásiť k Environmentálnemu systému riadenia (EMS) podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14001. V decembri 2000 bolo uznesením porady GR rozhodnuté o rozšírení pripravovanej certifikácie o certifikáciu systému riadenia kvality podľa požiadaviek ISO 9001: 2000 (QMS). Firma SKQS v máji 2009 na recertifikačnom audite podľa ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 skonštatovala, že zavedený integrovaný systém manažérstva spĺňa všetky požiadavky normy ISO 14001a ISO 9001. Výstupom z recertifikačného auditu je certifikát IQNet, platný do júla 2012 pre celý ropovodný systém vrátane piatich prečerpávacích staníc ropy, odovzdávacej stanice ropy a potrubnej línie ropovodu.

Perspektíva ďalšieho dlhodobého využívania ropovodu Družba si vyžaduje systémové zabezpečovanie jeho prevádzkovej spoľahlivosti.

Preto súbežne s programom preventívnej údržby realizuje TRANSPETROL, a. s. program modernizácie ropovodného systému SR. Zároveň pokračuje v rekonštrukcii katódovej ochrany ropovodov za účelom dosiahnutia požadovanej miery ochrany potrubí v meniacich sa podmienkach ich uloženia.

Slovensko - ekológia pri preprave ropy takmer po celej slovenskej trase ropovodu Družba je vybudované zdvojené potrubie, ktoré umožňuje vykonávať rekonštrukciu a modernizáciu pri neprerušenej prevádzke. Postupným ukončovaním jednotlivých prác sa technické parametre prepravného a skladovacieho systému TRANSPETROL, a. s. dostali na úroveň porovnateľnú so svetovými ropovodnými systémami, čo vytvára predpoklad pre úspešné funkčné prepojenie na západoeurópsku ropovodnú sieť.

TRANSPETROL, a. s. je naklonený zavádzaniu progresívnych informačných technológií, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku ropovodného systému a prevenciu ochrany životného prostredia na území, v ktorom sa nachádza. Ropovodný informačný systém (RIS) je vyvinutý ako priestorový technicko-environmentálny informačný systém na podporu kontroly prevádzkovania a údržby ropovodného systému. V roku 2009 spoločnosť TRANSPETROL, a. s. pokračovala v rozširovaní systému RIS zavádzaním ďalších geopriestorových dát databázy RIS a zlepšovaní funkčnosti RIS systému.

Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.

Slovensko - ekológia pri preprave ropy RIS umožňuje užívateľom získať súbežne obrazovú informáciu s tabuľkovými informáciami o vybraných objektoch ropovodného systému a zhodnocovať situáciu a stav interakcií ropovodného systému a okolitého záujmového územia, a tak usmerniť práce súvisiace s plánom údržby a opráv.

Okrem RIS využíva TRANSPETROL, a. s. manažérsky informačný systém (MIS), ktorý informuje “on line” o ukazovateľoch environmentálneho výkonu, detekuje približovanie sa k limitným stavom a umožňuje modelovanie ekonomických situácií a strategických finančných cieľov.

Vybudovaný indikačný systém mikroúnikov LEOS detekuje úniky i nepatrných množstiev kvapalných uhľovodíkov vo vodohospodársky citlivých územiach.

Oprávnenosť vynaložených nákladov pri zavádzaní spomínaných informačných systémov sa potvrdila v decembri 2002 pri úniku ropy z potrubia v katastri obce Belža, zavinenom treťou osobou, kedy bol TRANSPETROL, a. s. schopný do troch minút začať s nápravnými činnosťami znižujúcimi na minimum množstvo uniknutej ropy, a teda eliminujúcimi znečistenie životného prostredia, odstraňovanie ktorého je nielen dlhodobé, ale aj finančne veľmi náročné.

Ekológia a filantropia