stránka

Ekológia a filantropia

Ekológia

Právo na ochranu životného prostredia je zakotvené v Ústave SR, v ktorej je uvedené, že každý má právo na priaznivé životné prostredie, každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje.

Priority ochrany životného prostredia sú podrobne rozpracované v Štátnej environmentálnej politike schválenej v roku 1993. V stratégii bolo formulovaných 70 krátkodobých, 59 strednodobých a 33 všeobecných a parciálnych dlhodobých cieľov siahajúcich do roku 2030 i dlhšie.

Príroda. Stromy a jazero.

Stratégiu určuje 5 odvetvovo orientovaných priorít na celé obdobie jej platnosti -ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť; zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd pod prípustnú mieru; ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov, minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov; zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.

Nová, moderná stratégia environmentálnej politiky do roku 2030 – Envirostratégia 2030 s previazaním na platné a pripravované stratégie, zákony a programy na národnej úrovni, úrovni EÚ aj globálnej úrovni bola schválená vládou SR dňa 27.2.2019. Predložená stratégia  definuje víziu do roku 2030 zohľadňujúc možný, pravdepodobný a želaný budúci vývoj, nastavuje ciele, navrhuje rámcové opatrenia a obsahuje aj výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.

Envirostratégia 2030 podrobne popísaná v dokumente s názvom „Zelenšie Slovensko“ definuje  14 prioritných oblastí rozdelených do troch častí, ktorým je potrebné venovať najväčšiu pozornosť:

  1. Udržateľné využívanie a efektívna ochrany prírodných zdrojov - dostatok čistej vody pre všetkých, účinná ochrana prírody a krajiny, udržateľné hospodárenie s pôdou, plnenie funkcií lesov, racionálne využívanie horninového prostredia.
  2. Zmena klímy a ochrana ovzdušia - predchádzanie zmeny klímy a zmierňovanie jej dopadov, ochrana pred následkami povodní, riešenie sucha a nedostatku vody, čisté ovzdušie.
  3. Zelené hospodárstvo – smerom k obehovému hospodárstvu, ekonomická a zároveň ekologická energia, ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie, environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku, lepšie údaje pre lepšie rozhodovanie.
Slovenská republika priebežne implementovala a naďalej implementuje zásady štátnej environmentálnej politiky, resp. envirostratégie do národných legislatívnych predpisov.

TRANSPETROL, a. s., ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou a skladovaním ropy, sa usiluje o dôsledné plnenie právnych požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia. Keďže ropa je v zmysle zákona o vodách zaradená do zoznamu znečisťujúcich látok ako ťažko odbúrateľný uhľovodík, pri manipulácii s ňou je vyvíjané maximálne úsilie, aby sa zabránilo jej úniku do životného prostredia. Zároveň činnosti s tým súvisiace podliehajú monitoringu, prísnym interným predpisom a tiež sa zodpovedajú kontrolným orgánom štátnej správy.

Líniová trasa ropovodu prechádza okrem iných oblastí aj citlivým územím národného parku Slovenský kras, ktoré bolo ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosferických rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek a biosféra, pričom jeho súčasťou je aj Silická planina.  Časť jej územia patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie – NATURA 2000.

Osobitnú pozornosť je však potrebné venovať aj ostatným častiam ropovodu. Prekládkou jedného úseku trasy sa dosiahlo, že línia ropovodu obchádza podzemnú zásobáreň pitnej vody na Žitnom ostrove.

Ako ďalšie zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti ropovodu bola na Žitnom ostrove vybudovaná technológia indikačného systému malých únikov ropy LEOS.

Tento systém je schopný detekovať malé úniky ropy rádovo v decilitroch. Z ďalších významných lokalít chránených týmto systémom je potrebné spomenúť lokalitu Silická planina v Národnom parku Slovenský kras.

Systém LEOS je  použitý aj v lokalitách pri obciach Boldog a Nenince, kde takisto chráni zásobárne podzemných vôd.

Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., má zavedené integrované manažérske systémy  podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ktoré sú pre potreby spoločnosti vhodné, primerané a efektívne.

TRANSPETROL, a. s., dbá o to, aby emisné limity sledovaných škodlivín neboli  prekročené, aby  nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti ani akémukoľvek nekontrolovanému úniku nebezpečných látok do pôdy, horninového prostredia, podzemných ani povrchových vôd.

Zároveň kladieme dôraz na to, aby počas prevádzky v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., nedošlo k prerušeniu čerpania ropy z dôvodu mimoriadnej udalosti, havárie alebo zlyhania techniky na strane Spoločnosti.

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je naklonená zavádzaniu progresívnych informačných technológií, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku ropovodného systému a prijímaniu opatrení na  ochranu životného prostredia na území, v ktorom sa nachádza. Ropovodný informačný systém  je vyvinutý ako priestorový technicko-environmentálny informačný systém na podporu kontroly prevádzkovania a údržby ropovodného systému. Databáza Ropovodného informačného systému obsahuje technické informácie, výsledky vnútornej aj vonkajšej kontroly ropovodu a v interakcii s geologicko-environmentálnymi dátami umožňuje metodicky vypočítať a eliminovať riziká prevádzky ropovodu.

Všetky vstupné dáta  poskytujú kompletné informácie o exponovaných miestach po celej trase ropovodu a vďaka spojeniu všetkých informácií spoločnosť TRANSPETROL, a. s., disponuje silným nástrojom na včasné riešenie potenciálnych nežiaducich vplyvov na okolité životné prostredie.

Ekológia a filantropia