stránka

O spoločnosti

Predstavenie

TRANSPETROL, a.s. je relatívne mladá ropovodná spoločnosť. Historické korene jeho vzniku sú späté s budovaním tranzitného ropovodu Družba, jeho južnej vetvy, ktorá prichádzala z územia bývalého Sovietskeho zväzu, cez Bielorusko a Ukrajinu do bývalého Československa. Slovenský úsek ropovodu Družba od ukrajinských hraníc cez Šahy do Bratislavy bol vybudovaný v rokoch 1960 až 1961. Prvá ropa ropovodom Družba do rafinérie Slovnaft v Bratislave bola prepravená vo februári 1962. Ďalšia etapa výstavby ropovodu Družba, ukončená v roku 1968, bola zameraná na intenzifikáciu potrubného systému zdvojením potrubnej trasy, čím sa podstatne zvýšila prepravná kapacita, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť centrálneho tranzitného koridoru ropovodu.

V roku 1980 bol uvedený do prevádzky ropovod Adria, ktorý z chorvátskeho prístavu Omišalj na pobreží Jadranského mora pokračuje cez Maďarsko a končí na Slovensku v Šahách, kde sa napája na ropovod Družba. Stal sa súčasťou vtedajšieho československého ropovodného systému a jeho sprevádzkovaním sa vytvorili dôležité predpoklady na diverzifikáciu zásobovania ropou a ďalšie možnosti pre vstup na nové ropné trhy.

Po zmene spoločensko-politických a ekonomických pomerov v bývalom Česko-Slovensku bola 1. júla 1991 majetkovým vkladom pôvodného ropovodného systému založená československá akciová spoločnosť TRANSPETROL, a.s., ktorá prevzala na seba úlohu prevádzkovať celú ropovodnú sieť na československom území. Po rozdelení Česko-Slovenska a vzniku dvoch samostatných štátov bola aj akciová spoločnosť rozdelená na dve samostatné spoločnosti. V Českej republike vznikla akciová spoločnosť MERO ČR a na Slovensku bola dňom 1.januára 1993 vytvorená akciová spoločnosť s pôvodným názvom TRANSPETROL, a. s..

O spoločnosti