stránka

Ropný priemysel

Ropný priemysel

Ropný priemysel ako súčasť energetického sektoru ekonomiky je predmetom intenzívneho záujmu tak zo strany štátu ako aj zo strany súkromného kapitálu. V súčasnom období charakteristickom vysokými nárokmi na energie a ich obmedzenými zdrojmi je kontrola energetického sektora strategickým záujmom každého štátu. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú vývoj v tejto oblasti je snaha o zabezpečenie dostatočných zdrojov energonosičov z viacerých zdrojov, aby sa tak minimalizovali riziká závislosti na jednom dodávateľovi energetických surovín.

Na území SR reprezentujú ropný priemysel, zahŕňajúci ťažbu, prepravu a spracovanie ropy, predovšetkým spoločnosti Nafta, a. s., a TRANSPETROL, a. s. a Slovnaft, a. s.. Objem ťažby ropy na území SR je vzhľadom na potreby ekonomiky marginálny, preto je hlavným zdrojom ropy jej dovoz predovšetkým z Ruskej Federácie.

TRANSPETROL, a. s. je spoločnosť vlastniaca a prevádzkujúca ropovodný systém na území SR. Historický je spätá s budovaním tranzitného ropovodu Družba, jeho južnej vetvy, ktorá prichádzala z územia bývalého Sovietskeho zväzu, cez Bielorusko a Ukrajinu do bývalého Československa, pričom jej druhá časť smerovala do Maďarska. Prvá ropa ropovodom Družba do rafinérie Slovnaft v Bratislave bola prepravená vo februári 1962. Družba súčasne slúži na prepravu ropy do rafinérie  v Litvínove do Českej republiky. Severná vetva ropovodu Družba smeruje z územia bývalého Sovietskeho zväzu do Poľska.

Ropovodný systém Družba na území SR bol budovaný na prepravu ropy v objeme 20 mil. ton ročne. Posledné 3 roky sa ročný objem prepravenej ropy pohybuje okolo úrovne 9 až 9,5 mil. ton.

V roku 1980 bol uvedený do prevádzky ropovod Adria, ktorý z chorvátskeho prístavu Omišalj na pobreží Jadranského mora pokračuje cez Chorvátsko a Maďarsko, následne sa napája na ropovod Družba. Tento ropovod umožňuje prepravu ropy z Omišalju do Šiah na území Slovenska po prekonaní cca 600 km. Jeho sprevádzkovaním sa vytvorili pre SR dôležité predpoklady na diverzifikáciu zásobovania ropou a ďalšie možnosti pre vstup na nové ropné trhy. Ropovodný úsek vedúci z Tupej do Százhalombatty bol v roku 2015 úplne  zrekonštruovaný a jeho kapacita sa zvýšila z 3,5 mil.t na 6 mil.t  ročne.

Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.

Dôležitou súčasťou ropného priemyslu v SR je spol. Slovnaft, a. s. v Bratislave, ktorej hlavná činnosť spočíva v spracovaní ropy. Súčasne sa venuje oblasti skladovania ropných produktov, ich distribúcií a veľkoobchodnému predaju. Maloobchodný predaj realizuj cez najväčšiu sieť čerpacích staníc na území SR. Značná časť produkcie spoločnosti Slovnaft smeruje na zahraničné trhy.

TRANSPETROL, a. s. pri preprave ropy cez územie SR úzko spolupracuje s partnerskými prepravnými spoločnosťami, t.j. spoločnosťami Transneft  a Ukrtransnafta pri preberaní ropy dodávanej z Ruskej Federácie, spoločnosťou MERO ČR pri preprave ropy do ČR a spoločnosťou MOL pri preprave ropy do Maďarska, resp. z Maďarska na územie SR.

V roku 2013  spoločnosť TRANSPETROL, a. s. sa stala zakladajúcim členom medzinárodnej asociácie prepravcov ropy (IAOT) spolu s prepravnými spoločnosťami v Českej republike-MERO a v Ruskej federácii – Transnefť . IAOT vznikla v Prahe ako medzinárodná dobrovoľná nezisková nevládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať svojich členov, ktorí podnikajú v oblasti prepravy ropy a ropných produktov, a efektívne koordinovať úsilie svojich členov o vytváranie čo najefektívnejších možných podmienok pre túto činnosť. V súčasnosti asociácia združuje 9 členov a 1 pozorovateľa.

Ropný priemysel