stránka

O spoločnosti

Etický kódex pre obchodných partnerov

1. VÝCHODISKÁ, CIELE A ZÁVAZNOSŤ

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s., so sídlom Šumavská 38, Bratislava 821 08, IČO: 31 341 977, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  Oddiel: Sa, Vložka číslo: 507/B („TRANSPETROL“) realizuje svoju podnikateľskú činnosť v intenciách zodpovedného, správneho a sociálne spravodlivého podnikania.

Tento Etický kódex pre obchodných partnerov nadväzuje a vychádza z hodnôt Etického kódexu spoločnosti TRANSPETROL, v rámci ktorého spoločnosť TRANSPETROL, ako jeden z najvýznamnejších podnikateľských subjektov na Slovensku a súčasne strategicky dôležitá súčasť slovenskej ekonomiky, akcentuje svoj záväzok vykonávať podnikateľskú činnosť s ohľadom na princípy etiky, transparentnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že spoločnosť TRANSPETROL považuje štandardy svojho podnikania za mimoriadne dôležité pre riadne fungovanie podnikateľského prostredia a celej spoločnosti, spoločnosť TRANSPETROL sa týmto zaväzuje presadzovať štandardy svojho podnikania aj v rámci všetkých svojich obchodných vzťahov.

Požiadavky stanovené v tomto Etickom kódexe pre obchodných partnerov sa vzťahujú na všetkých obchodných partnerov spoločnosti TRANSPETROL, a to najmä dodávateľov, subdodávateľov, poskytovateľov služieb a poradenstva, zákazníkov či akýchkoľvek iných zmluvných partnerov spoločnosti TRANSPETROL („Obchodní partneri“).

2. PRINCÍPY PODNIKANIA OBCHODNÝCH PARTNEROV

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú dodržiavať hodnoty a postuláty vychádzajúce z Etického kódexu spoločnosti TRANSPETROL, najmä:

Etika, Transparentnosť, Spoločenská zodpovednosť podnikania, Súlad s platnými právnymi predpismi, Ochrana dobrého mena, Zákaz zneužívania informácii, Zákaz zneužívania majetku, Čestný a férový prístup, Ochrana životného prostredia, Zákaz korupcie a korupčného správania.

3. ĽUDIA A ZAMESTNANCI

2.1 ĽUDSKÉ PRÁVA

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti plne dodržiavať a rešpektovať základné ľudské práva a slobody, a to najmä, avšak nie výlučne, právo na život, právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, právo na slobodu prejavu a právo na informácie, právo na slobodu svedomia a náboženského vyznania, právo na slobodu združovania a zhromažďovania.

2.2 ROVNOSŤ ZAOBCHÁDZANIA A ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti plne dodržiavať a rešpektovať zásadu rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú zdržať sa akejkoľvek formy diskriminácie či nerovnakého zaobchádzania na základe pohlavia, etnického pôvodu, farby pleti, veku, sexuálnej orientácie, náboženského vyznania, štátnej príslušnosti, politického presvedčenia, zdravotného postihnutia a tehotenstva.

2.3 SPRAVODLIVÉ POSTUPY ZAMESTNÁVANIA A ZÁKAZ DETSKEJ, POVINNEJ A NÚTENEJ PRÁCE A NELEGÁLNEHO ZAMESTNÁVANIA

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú uplatňovať a dodržiavať spravodlivú politiku zamestnávania a odmeňovania. Obchodní partneri sa zaväzujú, že pri poskytovaní plnenia neporušia zákaz nelegálneho zamestnávania.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú postupovať v rámci prijímania zamestnancov do pracovného pomeru, podmienok zamestnávania, mzdovej politiky, poskytovania zamestnaneckých benefitov a zamestnaneckých školení, pracovných podmienok, kariérneho rastu zamestnancov či ukončovania pracovného pomeru zamestnancov vždy v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti plne dodržiavať a rešpektovať zákaz akýchkoľvek foriem detskej, povinnej či nútenej práce, ako aj zákaz akýchkoľvek foriem moderného otroctva.

2.4 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú uplatňovať a dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorými sa stanovujú základné povinnosti zamestnávateľa, ako aj podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle platných právnych predpisov.

2.5 SLOBODA ZDRUŽOVANIA A KOLEKTÍVNE VYJADENÁVANIE

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú plne rešpektovať a dodržiavať práva svojich zamestnancov na zakladanie združení zamestnancov, vstup do týchto združení, zdržanie sa vstupu do týchto združení, ako aj právo zamestnancov na kolektívne vyjednávanie.

V tejto súvislosti Obchodní partneri taktiež vyhlasujú, že žiaden zamestnanec nebude pri riadnom uplatňovaní týchto práv diskriminovaný či iným spôsobom postihovaný.

4. KONANIE OBCHODNÝCH PARTNEROV

3.1 BOJ PROTI KORUPCII

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú vykonávať svoju podnikateľskú činnosť bez akejkoľvek formy korupcie, podplácania a korupčného správania.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL vyhlasujú, že sa zdržia akejkoľvek formy korupcie a podplácania, a to vrátane ponúkania, poskytovania alebo prijímania úplatkov, darov, výhod, náhrad,  ktoré by mohli predstavovať porušenie platných právnych predpisov, prípadne by mohli byť vnímané ako pokus ovplyvniť obchodné rozhodnutie alebo ako pokus inak pôsobiť na konanie či pracovné povinnosti adresáta.

Pod tento záväzok Obchodných partnerov možno zaradiť aj konanie prostredníctvom zamestnancov Obchodných partnerov či akýchkoľvek ich organizácii alebo sprostredkovateľov.

3.2 ZÁKAZ LEGALIZÁCIE PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A ZÁKAZ FINANCOVANIA A PODPORY TERORIZMU

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti plne uplatňovať a dodržiavať právnu úpravu týkajúcu sa zákazu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ako aj právnu  úpravu týkajúcu sa zákazu financovania a podpory terorizmu či akejkoľvek trestnej činnosti.  

3.3 HOSPODÁRSLA SÚŤAŽ

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade so všetkými pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže, ako aj v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v oblasti hospodárskej súťaže.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa taktiež zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré zabránia nezákonným či neetickým praktikám v rámci obchodných vzťahov, a to najmä praktikám zameraným na zadržiavanie platieb či reťazenie dlhov.

3.4 OBCHODNÉ OBMEDZENIA, EMBARGÁ A MEDZINÁRODNÉ SANKCIE

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti plne dodržiavať všetky vývozné a dovozné obmedzenia, obchodné obmedzenia  obchodné kontroly, obchodné embargá a sankcie, vrátane pravidiel týkajúcich sa obchodovania s tovarom s dvojakým použitím.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu spoločnosti TRANSPETROL sprístupnia všetky relevantné informácie, ktoré sa týkajú prípadných opatrení, ktoré sa uplatňujú voči nim, resp. ktoré sa uplatňujú voči ich pridruženým či inak prepojeným spoločnostiam či organizáciám.

3.5 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, BEZPEČNOSŤ INFORMÁCII A ZÁKAZ OBCHODOVANIA S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti plne dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, a to najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj Zákon č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú spracovávať informácie o spoločnosti TRANSPETROL, ktoré im boli poskytnuté v rámci obchodnej spolupráce (s výnimkou tých, ktoré sú verejne dostupné), ako dôverné a v súlade s príslušnými požiadavkami spoločnosti TRANSPETROL, ako aj štandardmi ochrany dôverných informácii.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sú v záujme bezpečnosti informácii, ako aj prípadnej ochrany  práv duševného vlastníctva, povinní prijať vhodné a zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie integrity a dôvernosti informácii.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa taktiež zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek neoprávneného používania dôverných informácii s cieľom získať akýkoľvek prospech, zisk či výhodu a taktiež sa zdržia akéhokoľvek neoprávneného zverejňovania a šírenia dôverných informácii tretím osobám.

3. 6 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti zodpovedne a ohľaduplne zaobchádzať so životným prostredím vždy v súlade so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ako aj dodržiavať hodnoty trvalo udržateľného rozvoja.

3.7 OCHRANA MAJETKU A ÚČTOVNÍCTVO

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti hospodárne, zodpovedne a primerane zaobchádzať s majetkom spoločnosti TRANSPETROL, ku ktorému im bol umožnený prístup, resp. s ktorým im bolo umožnené disponovať či nakladať s ním.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti zodpovedne viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v súlade s platnými právnymi predpismi a všeobecne uznávanými účtovnými postupmi a zásadami, ako aj viesť riadne a transparentné záznamy o obchodných transakciách.

3.8 POŽIADAVKY NA PRODUKTY A SLUŽBY

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytovať svoje produkty a služby vždy v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov, odvetvových a priemyselných štandardov a v čo možno najvyššej kvalite, ktorú možnú očakávať pre daný typ produktu alebo služby.

3.9 KONFLIKT ZÁUJMOV

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú aktívne vyhýbať situáciám, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov, a to najmä vyhýbať sa situáciám v rámci ktorých by obchodné záujmy Obchodných partnerov, prípadne obchodné záujmy ich pridružených či prepojených spoločností alebo organizácií, mohli byť v rozpore so záujmami spoločnosti TRANSPETROL.

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú bezodkladne nahlásiť spoločnosti TRANSPETROL každú situáciu, okolnosť, vzťah či transakciu pri ktorých je obava, že môžu vytvoriť alebo vytvárajú konflikt záujmov  

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa taktiež zaväzujú aktívne vyhýbať akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ovplyvniť ich schopnosť konať v najlepšom záujme spoločnosti TRANSPETROL alebo ktorá by mohla sťažiť objektívne a efektívne vykonávanie dohodnutej práce či služby.

3.10 ŠTANDARDY KOMUNIKÁCIE

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti realizovať akúkoľvek komunikáciu bez ohľadu na jej formu vždy takým spôsobom, ktorý zodpovedá najprísnejším požiadavkám etiky, morálky, slušnosti či štandardom a normám slušného správania.

5. DODRŽIAVANIE ETICKÉHO KÓDEXU PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL sa zaväzujú plne dodržiavať tento Etický kódex pre obchodných partnerov, s primeraným prihliadnutím na ich prevádzkovú veľkosť, podnikovú štruktúru či povahu a rizikovosť ich podnikateľskej činnosti.

V záujme presadzovania a uplatňovania tohto Etického kódexu pre obchodných partnerov, ako aj štandardov podnikania spoločnosti TRANSPETROL, Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL vyhlasujú, že sa zaväzujú plne presadzovať tento Etický kódex pre obchodných partnerov vo vzťahu k všetkým svojím zamestnancom, dodávateľom, subdodávateľom či akýmkoľvek iným obchodným partnerom v rámci ich podnikateľskej činnosti.

Za účelom splnenia záväzku dodržiavať tento Etický kódex pre obchodných partnerov, Obchodní partneri spoločnosti TRANSPETROL taktiež vyhlasujú, že sa zaväzujú prijať vhodné opatrenia, ktorými bude možné preukázať dodržiavanie tohto etického kódexu (napr. formou prijatia vlastného Etického kódexu či Etického kódexu pre svojich obchodných partnerov, atď.).

V prípade vzniku akéhokoľvek porušenia tohto Etického kódexu pre obchodných partnerov, prosíme, kontaktujte kanceláriu generálneho riaditeľa.

O spoločnosti