stránka

O spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., si vysoko cení odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných služieb v tranzitnej a vnútroštátnej preprave ropy.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru. Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.

Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
Vedúci odboru
krízového manažmentu
Špecialista kybernet.
bezpečnosti CISO
Vedúci odboru
komplexnej ochrany
spoločnosti
Manažér pre správu
orgánov spoločnosti
Riaditeľ kancelárie GR
Riaditeľ právneho odboru
Riaditeľ odboru kontroly
Riaditeľ odboru pre zahraničné
vzťahy
Riaditeľ úseku pre financie
Riaditeľ úseku pre správu a služby
Riaditeľ úseku pre investície, 
rozvoj a údržbu
Riaditeľ úseku pre prevádzku a obchod
K 31. decembru 2022 bol priemerný prepočítaný  stav  zamestnancov  spoločnosti TRANSPETROL, a. s., 313 zamestnancov, z  toho 51 žien a priemerný vek bol 48,10 rokov. Štruktúra zamestnancov spoločnosti TRANSPETROL, a. s., podľa pracovných kategórií bola nasledovná:

  1. 44,34 % technicko-hospodárskych pracovníkov
  2. 33,33 % robotníkov
  3. 22,33 % pracovníkov pomocného a obslužného personálu


Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti  TRANSPETROL, a. s., bola k  31. decembru2022 nasledovná:

  1. 33,66 % vysokoškolské vzdelanie
  2. 51,78 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
  3. 14,56 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore
O spoločnosti