stránka

O spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., si vysoko cení odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných služieb v tranzitnej a vnútroštátnej preprave ropy.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru. Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.

Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
Špecialista kybernet.
bezpečnosti CISO
Riaditeľ kancelárie GR
Riaditeľ právneho odboru a kontroly
Riaditeľ odboru personalistiky a ĽZ
Riaditeľ odboru kríz. manaž. a KOS
Riaditeľ odboru pre zahraničné
vzťahy
Riaditeľ odboru pre správu majetku a HS
Riaditeľ odboru pre prepravu a obchod
Riaditeľ úseku pre financie
Riaditeľ úseku pre IKT
Riaditeľ úseku pre investície a rozvoj
Riaditeľ úseku pre prevádzku a údržbu
V roku 2021 priemerný prepočítaný stav zamestnancov spoločnosti  TRANSPETROL, a. s.,  bol 309  zamestnancov, z toho 49 žien. Štruktúra zamestnancov spoločnosti podľa pracovných kategórií bola nasledujúca:

  1. 44,01 % technicko-hospodárskych pracovníkov,
  2. 33,33 % robotníkov,
  3. 22,66 % pracovníkov pomocného a obslužného personálu.

K 31. decembru 2021 mala spoločnosť 311 zamestnancov, z toho 51 žien.


Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 2021:
  1. 33,76 % vysokoškolské vzdelanie,
  2. 52,09 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  3. 13,83 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore,
  4. 0,32 % základné vzdelanie.
O spoločnosti