stránka

O spoločnosti

Protikorupčný program

ÚVOD

Protikorupčný program spoločnosti TRANSPETROL, a.s. („TRANSPETROL“) bol vypracovaný v následnosti na prijatú Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 a žiadosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Pri jeho príprave bolo zohľadnené aj metodické odporúčanie Úradu vlády Slovenskej republiky vydané vo vzťahu k riadeniu korupčných rizík.

Protikorupčná politika vychádza z premisy, že účinné predchádzanie korupcii je omnoho hospodárnejšie, než samotný proces riešenia prípadov, keď korupcia už vznikne, či represie.

Korupcia predstavuje závažný problém a veľmi nežiaduci element, ktorý sa vyskytuje v spoločnosti. Ohrozuje slušnosť, spravodlivosť a morálne základy spoločnosti, narúša hospodársku súťaž, bráni hospodárskemu rozvoju a rastu produktivity, spôsobuje dodatočné náklady, a preto aj spoločnosť TRANSPETROL inovuje už zavedené protikorupčné opatrenia a zavádza do svojej každodennej činnosti ďalšie, nové a efektívne protikorupčné opatrenia.

Korupčné správanie má predpoklady uplatnenia najmä v situácii, kde možné výnosy z takéhoto správania sú vysoké a naopak riziko, ktoré takéto správanie so sebou nesie, nízke. Proti korupcii je teda treba postupovať z viacerých uhlov. Je potrebné eliminovať potenciálne výnosy, čo znamená pôsobiť ex ante, čiže preventívne. K tomu sa musí pripojiť aj účinný postih už vzniknutého korupčného správania, čiže represia, ktorá pôsobí ex post.

Protikorupčné opatrenia sa zavádzajú prostredníctvom tzv. systému riadenia korupčných rizík. Tento systém tvorí základ účinného a efektívneho predchádzania korupčných rizík, ktorým môžu byť vystavený zamestnanci na všetkých úrovniach, úsekoch, odboroch či oddeleniach. Profil korupčných rizík v spoločnosti TRANSPETROL bol vypracovaný na základe dôkladnej analýzy, posúdenia a vyhodnotenia jednotlivých činností spoločnosti s ohľadom na možnosť a typ potenciálnej korupcie. Na jeho základe boli navrhnuté jednotlivé protikorupčné opatrenia, ktoré by mali pri ich dôslednom uplatňovaní efektívne pomôcť minimalizovať, oslabiť a v ideálnom prípade úplne odstrániť korupčné riziko. Uvedené zároveň predstavuje aj účel tohto Protikorupčného programu, ktorým je zamedzenie vzniku korupčného rizika a tým pádom aj odstránenie akejkoľvek korupcie.

1. LEGISLATÍVNY RÁMEC

Medzi základné právne dokumenty vzťahujúce sa na oblasť korupcie patria:
 1. Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, schválená uznesením vlády SR č. 585/2018 z 12. 12. 2018;
 2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení;
 3. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
 4. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 5. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 6. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 7. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 8. Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 9. Norma ISO 31000:2009 (STN ISO 31000:2010) – Manažérstvo rizika;
 10. Norma ISO 37001:2016 (STN ISO 37001:2019) – Systém manažérstva proti korupcii.

2. KORUPCIA A JEJ FORMY A KORUPČNÉ RIZIKO

Pojem korupcia nemá jednoznačnú definíciu, ale môžeme ju označiť, ako konflikt medzi verejným a súkromným záujmom, pričom sa prejavuje ako zneužitie postavenia alebo funkcie v politike, verejnej správe alebo hospodárstve na osobný prospech jednotlivca, v našom prípade najmä zamestnanca.

V zmysle Dohovoru OSN proti korupcii sa chápe ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb . Všeobecné vymedzenie používané Európskou komisiou a Európskymi štrukturálnymi fondmi chápe korupciu ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“. V podmienkach Slovenskej republiky samotný pojem korupcia nie je zavedený ako legálne definovaný pojem. Uvádza sa však v Trestnom zákone (§ 328 až § 336b), ako súborný názov druhov konaní súvisiacich s korupciou a úplatkárstvom.

Korupcia je postihovaná v rovine trestného práva prísnymi trestami odňatia slobody pre fyzické osoby, majetkovými trestami pre právnické osoby zapojené do korupčného konania a v neposlednom rade administratívno-právnymi trestami pre fyzické i právnické osoby (finančné sankcie, nemožnosť zapojenia sa do verejného obstarávania a iné). Za trestný čin sa považuje aj neoznámenie trestného činu korupcie – či už neoznámenie pokusu o korupciu alebo informácie o tom, že sa niekto dopustil korupcie. Najčastejšie formy trestných činov korupcie, s ktorými sa zamestnanci môžu pri výkone práce stretnúť:

Prijímanie úplatku (tzv. pasívna korupcia) znamená prijať, žiadať alebo si dať sľúbiť, či už priamo alebo cez sprostredkovateľa úplatok - plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré osoba nemá nárok, pričom za tento úplatok koná alebo nekoná (zdrží sa konania) tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, postavenia, funkcie či povolania.

Podplácanie (tzv. aktívna korupcia) znamená ponúkať, sľúbiť alebo poskytnúť, či už priamo alebo cez sprostredkovateľa úplatok - plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktoré nemá podplácaná osoba nárok, pričom za tento úplatok podplácaná osoba koná alebo nekoná (zdrží sa konania) tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, postavenia, funkcie či povolania.

Nepriama korupcia znamená prijímanie, žiadanie alebo sľúbenie úplatku - plnenia majetkovej alebo nemajetkovej povahy, či už priamo alebo cez sprostredkovateľa, pre seba alebo iného, za to, že svojim vplyvom bude osoba pôsobiť na iného, aby ten poskytol podplácajúcej osobe určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, postavenia, funkcie či povolania alebo na podplácanie takejto, na iného pôsobiacej osoby.

Neoznámenie trestného činu korupcie (neoznámenie pokusu o korupciu alebo informácia o tom, že sa niekto dopustil korupcie), o ktorom sa zamestnanec hodnoverne dozvedel, je taktiež postihované v rovine trestnoprávnej.

V prípade, ak by sa vedenie spoločnosti alebo jej zamestnanci dopustili trestných činov korupcie (prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie), hrozili by za to nielen im, ale aj samotnej spoločnosti TRANSPETROL napríklad nasledovné tresty: zrušenie právnickej osoby, prepadnutie majetku, peňažný trest, zákaz činnosti, zákaz prijímať dotácie alebo subvencie, zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Na účely tohto dokumentu bude pojem korupcia vnímaný v generickom význame, pričom v sebe zahŕňa druhy konania v zmysle Trestného zákona a taktiež konanie poškodzujúce verejný záujem. Okrem toho pod korupciu zaraďujeme zneužívanie moci, právomoci, vplyvu alebo postavenia, navádzanie na takéto zneužívanie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, konflikt záujmov, nezákonný lobing, spreneveru verejných zdrojov, trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a iné.

Medzi typické znaky korupcie sa považuje konanie v tajnosti, v rozpore s dobrými mravmi, medzi dvomi alebo aj viacerými stranami, pričom často býva okrem iného spojená s nátlakom na niektorú zo strán a priame alebo nepriame poškodenie tretích osôb.

V užšom zmysle sa pod pojmom korupčné riziko rozumie existencia príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie alebo konanie. Predstavuje napríklad aj varovný signál, že môže alebo by mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

3. DARY A ODMENY

Dar predstavuje akýkoľvek druh prospechu (napr. vec, pohostenie, úhrada cestovných nákladov či ubytovania, pozvanie na rôzne typy spoločenských udalostí a pod.) poskytnutý inej osobe.

Vo všeobecnosti sa zakazuje a je trestné poskytnúť alebo ponúknuť dar v čase, keď príjemca daru (i) prijíma rozhodnutie alebo (ii) má možnosť ovplyvniť rozhodnutie v prospech darcu alebo (iii) za účelom získania neoprávnenej výhody alebo (iv) z iného dôvodu. Uvedené platí obojstranne, t.j. v tejto súvislosti zamestnanec spoločnosti nesmie obdarovať inú osobu a ani dar prijať.

Poskytnúť a prijať je možné len taký dar, ktorý nepresahuje bežné chápanie obchodnej praxe a zároveň je primeraný okolnostiam, t.j. ide o bežný prejav zdvorilosti alebo pohostinnosti. V žiadnom prípade nesmie v obdarovanom vzbudzovať pocit zaviazanosti. Pri prijímaní či obdarovávaní musia zamestnanci v každom prípade dodržiavať vysokú mieru opatrnosti.

Zamestnancom sa zakazuje vyžadovať akékoľvek dary a prijať môžu dar len v tom prípade, ak v žiadnom prípade nemôže vzniknúť podozrenie, že darca očakáva určité správanie alebo sa snaží týmto darom ako protihodnotou ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca. Dary v podobe peňažnej hotovosti, akcií, dlhopisov alebo iných peňažných hodnôt sú v každom prípade zakázané.

Okrem vzniku prípadného podozrenia, že darca očakáva určité správanie za poskytnutý dar alebo sa darom snaží ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca, je zamestnanec vždy povinný vyhodnotiť či prijatie daru nepredstavuje aj takú osobnú výhodu pre zamestnanca, ktorá by mohla predstavovať vznik konfliktu záujmov. Prípadný konflikt záujmov je zamestnanec povinný bezodkladne zodpovedajúcim spôsobom oznámiť.

Posúdenie otázok týkajúcich sa darov, vrátane otázok darov a prípadného konfliktu záujmov, patrí do kompetencie Kancelárie generálneho riaditeľa spoločnosti a v prípade akýchkoľvek pochybností sa zamestnanci môžu obrátiť na Kanceláriu generálneho riaditeľa alebo na Právny odbor a kontrolu.

4. ZÁSADY PROTIKORUPČNEJ POLITIKY V SPOLOČNOSTI TRANPETROL

Tento protikorupčný program je postavený na báze nasledujúcich zásad:
4.1. ZÁSADA PREVENCIE

Zásada prevencie odzrkadľuje hlavný účel protikorupčného programu a je postavená na plánovanom a koordinovanom pôsobení na príčiny a následky korupcie. Zásada prevencie smeruje k predchádzaniu činností, majúcich základ v porušovaní protikorupčných opatrení. Spoločnosť TRANSPETROL si je vedomá, že z hľadiska celospoločenského, ale aj jej obchodného je vždy lepšie korupcii predchádzať a odstraňovať príčiny jej vzniku, než tieto prípady následne riešiť. TRANSPETROL je jednoznačne zástancom preventívnych riešení a opatrení v boji s potenciálnou korupciou.

4.2. ZÁSADA PROFESIONALITY A POCTIVÉHO OBCHODNÉHO STYKU

Zásada profesionality spočíva v rýchlom, účelnom a náležitom riešení situácií, ktoré by mohli ohrozovať dosiahnutie najlepšieho možného stavu. Profesionalita je založená na báze odbornosti a etiky. Profesionalita je jednou z garancií minimalizácie príležitostí priaznivých pre vznik korupcie a podplácania.

Pod zásadou poctivého obchodného styku sa rozumie nielen aktívne a profesionálne správanie v rámci spoločnosti dovnútra, ale aj voči obchodným partnerom, orgánom verejnej správy a iným subjektom.

4.3. ZÁSADA ZÁKONNOSTI

Spoločnosť TRANSPETROL rieši všetky (aj potenciálne) prípady korupcie výlučne v súlade so zákonom a na základe zákona, a teda oznamuje všetky pokusy o akúkoľvek formu korupcie orgánom činným v trestnom konaní. Spoločnosť v každom smere uplatňuje politiku nulovej tolerancie korupcie, akejkoľvek jej formy, či pokusu o ňu.

4.4. ZÁSADA NEDISKRIMINÁCIE

Zásada nediskriminácie bola zahrnutá do tohto protikorupčného programu za účelom dodržiavania pravidiel rovnakého zaobchádzania voči všetkým subjektom pri vyskytovaní prípadov korupcie vrátane podozrenia z korupcie. Spoločnosť TRANSPETROL týmto opakovane vyhlasuje, že postupuje principiálne rovnakým spôsobom voči všetkým subjektom, samozrejme aj zamestnancom, pričom žiadneho z nich priamo alebo nepriamo nezvýhodňuje oproti iným osobám v rovnakom postavení.

4.5. ZÁSADA KONTROLY VNÚTORNÝCH PROCESOV

Spoločnosť TRANSPETROL si je vedomá toho, že aktualizácia starých a zavedenie nových protikorupčných opatrení, smerujúcich najmä k predchádzaniu korupčného rizika, nemôže existovať bez účinného a efektívneho mechanizmu kontroly dodržiavania týchto pravidiel. Zásada kontroly vnútorných procesov spočíva v monitorovaní účinnosti protikorupčných opatrení, v pravidelnom preverovaní a hodnotení rizík a v prijímaní efektívnych opatrení na riešenie akýchkoľvek zistených nedostatkov. Podrobnosti ohľadom pravidelného preverovania a hodnotenia rizika sa nachádzajú v kapitole 11 tohto programu.

4.6. ZÁSADA TRANSPARENTNOSTI

Zásada transparentnosti bola zahrnutá do tohto protikorupčného programu s cieľom efektívneho a predvídateľného riešenia korupčných rizík. Požiadavka transparentnosti je tak najúčinnejším prostriedkom boja proti korupcii. Na základe tejto zásady všetky situácie konfliktu vlastných záujmov zamestnancov na všetkých úrovniach a ich povinností v súvislosti s prípadmi korupcie sa budú riešiť otvorene, a to s použitím jednoduchých a zrozumiteľných postupov a opatrení, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Za konflikt záujmov sa považuje každá situácia, v rámci ktorej by obchodné záujmy, finančné záujmy, rodinné záujmy, záujmy blízkych alebo spriaznených fyzických alebo právnických osôb, politické záujmy a/alebo akékoľvek iné osobné záujmy osoby mohli priamo alebo nepriamo ovplyvňovať výkon jej pracovných povinností a/alebo plnenie akýchkoľvek iných úloh, ktoré osoba vykonáva pre spoločnosť TRANSPETROL, alebo vzbudiť u tretích osôb dôvodnú obavu, že výkon pracovných povinností alebo plnenie úloh zo strany takejto osoby môže byť týmito skutočnosťami ovplyvnený alebo vzbudiť u tretích osôb dôvodnú obavu, že výkon pracovných povinností alebo plnenie úloh zo strany takejto osoby môže byť týmito skutočnosťami ovplyvnený.

Osoba je v konflikte záujmov najmä vtedy, ak jej schopnosť objektívne sa rozhodovať v rámci plnenia si pracovných povinností a/alebo plnenia si akýchkoľvek iných úloh pre spoločnosť TRANSPETROL je alebo môže byť narušená alebo ovplyvnená jej vlastnými záujmami alebo záujmami jej rodinných príslušníkov, blízkych alebo spriaznených fyzických alebo právnických osôb alebo obchodných partnerov.

4.7. POVINNOSŤ STAROSTLIVOSTI

Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní vykonávať svoje pracovné povinnosti precízne, riadne a s náležitou starostlivosťou. Pri výkone niektorých prác sa vyskytuje potenciálne riziko rôznych foriem korupcie, preto je povinnosťou každého zamestnanca postupovať v súlade s týmto programom a v plnej miere uplatňovať všetky typy opatrení, ktoré sú uvedené v tomto programe. V prípade akýchkoľvek pochybností sa zamestnanci môžu kedykoľvek s dôverou obrátiť na svojich vedúcich zamestnancov alebo na Právny odbor.

5. OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti je  fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi alebo blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa. Za oznamovateľa sa považuje aj aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, alebo  urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov, alebo urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená, alebo zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu stanoveného zákonom.

Oznámenie sa podáva spôsobom stanoveným v tomto Protikorupčnom programe, alebo spôsobom určeným orgánom príslušným na prijatie oznámenia, musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje, pričom obsahuje informáciu o protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel pri výkone svojej práce a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno spoločnosti. Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti predstavuje podporný a výrazný mechanizmus protikorupčnej politiky spoločnosti. Spoločnosť má vypracovaný a aktualizovaný dokument „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a poskytovanie ochrany PGR 1/2015“, ktorý upravuje okrem iného aj postup podávania, prijímania, spracovávania a vybavovania podnetov, t.j. oznámení o protispoločenskej činnosti a poskytovanie ochrany oznamovateľom. Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.

Zodpovednou osobou prostredníctvom ktorej Spoločnosť vykonáva úlohy na úseku protispoločenskej činnosti, jej oznamovania, preverovania, vybavovania a vedenia jej evidencie, je Odbor právny.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podávať elektronicky do elektronickej schránky SHP INTRANET TRANSPETROL, a.s.  nepretržite dostupnej cez intranet alebo cez nepretržite dostupnú schránku jednotnej emailovej adresy Odboru právneho: pravnyodbor@transpetrol.sk , písomne poštou na adresu spoločnosti TRANSPETROL, a.s., Odbor právny na úseku Generálneho riaditeľa, Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2, s označením „neotvárať!“  alebo osobne: priamo na podateľni TRANSPETROL, a.s., s označením „neotvárať!“. Spoločnosť je povinná potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia a  preveriť oznámenie a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia.

Oznámenie možno podať aj externými kanálmi. Orgánom príslušným na prijatie oznámenia sú Úrad na ochranu oznamovateľov (ďalej len úrad), prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie. V prípade ak sa chce oznamovateľ obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov či prokuratúru, môže využiť nasledovné kontakty:

Úrad špeciálnej prokuratúry

Štúrova 2

812 85 Bratislava

Tel.:033/2837 171,033/2837 192

e-mail:gpsr@genpro.gov.sk

 

Úrad na ochranuoznamovateľov

Námestie slobody29

811 06 Bratislava

Infolinka: 0800221 213

Elektronicky:https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail

O totožnosti osoby, ktorá podala oznámenie ako aj dotknutej osoby musí byť zachovaná mlčanlivosť. Hrozba odvetným opatrením alebo postihovanie odvetným opatrením sú zakázané.

Žiaden zamestnanec nesmie brániť urobeniu oznámenia alebo vedeniu evidencie oznámení.

Oznamovateľ môže požiadať o poskytnutie ochrany.

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa prvej vety.

Žiadosť o poskytnutie ochrany obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa. Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Konflikt záujmov, ktorý vznikne na úseku protispoločenskej činnosti, t. j. akýkoľvek konflikt záujmov, ktorý vznikne zamestnancovi Právneho odboru pri plnení úloh a povinností na úseku protispoločenskej činnosti, je zamestnanec Právneho odboru povinný bezodkladne oznámiť riaditeľovi Právneho odboru .  

Zamestnanec Právneho odboru  je povinný bezodkladne informovať riaditeľa Právneho odboru o akýchkoľvek skutočnostiach zakladajúcich konflikt záujmov, a to jednak o skutočnostiach o ktorých existencií vedel v čase prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti, ako aj o skutočnostiach zakladajúcich konflikt záujmov o ktorých sa dozvedel kedykoľvek počas preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti (t. j. po prijatí, resp. po evidovaní, oznámenia o protispoločenskej činnosti).  

Pre minimalizáciu vzniku rizika konfliktu záujmov na úseku protispoločenskej činnosti platí, že každé oznámenie o protispoločenskej činnosti budú preverovať a zaoberať sa ním vždy minimálne dvaja zamestnanci Právneho odboru , aby tak bol zabezpečený efektívny mechanizmus preverenia konfliktu záujmov vo vzťahu k oznámeniu o protispoločenskej činnosti.

Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich konflikt záujmov riaditeľ Právneho odboru posúdi a rozhodne, či dotknutý zamestnanec Právneho odboru bude naďalej preverovať oznámenie o protispoločenskej činnosti alebo či bude dotknutý zamestnanec vylúčený z celého procesu preverovania oznámenia o protispoločenskej činnosti. V prípade odôvodnených pochybností o tom, či ide o  konflikt záujmov, ktorý bráni prevereniu oznámenia o protispoločenskej činnosti, môže riaditeľ Právneho odboru požiadať o posúdenie veci predstavenstvo spoločnosti TRANSPETROL.  

Do času rozhodnutia riaditeľa Právneho odboru, zamestnanci Právneho odboru nevykonávajú konkrétnu úlohu na úseku protispoločenskej činnosti. Túto úlohu alebo činnosť dotknutí zamestnanci vždy bezodkladne odovzdajú inému zamestnancovi Právneho odboru tak, aby sa plnení úlohy mohlo pokračovať.

V prípade, ak sa konflikt záujmov týka riaditeľa Právneho odboru alebo všetkých zamestnancov Právneho odboru, oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich konfliktu posúdi a rozhodne predstavenstvo spoločnosti TRANSPETROL.

6. OPIS AKTUÁLNEHO STAVU PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

Opis aktuálneho stavu predstavuje stručne hodnotený aktuálny stav v doterajšom uplatňovaní protikorupčnej politiky vypracovaný na základe komplexnej analýzy interného a externého prostredia, ktorá vychádza z celospoločenskej situácie. Sústreďuje sa na základné kľúčové faktory, ktoré vplývajú na realizáciu protikorupčnej politiky globálne, či už pozitívne alebo negatívne.

Aktuálne faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného programu a predstavujú tzv. silné stránky:
 1. jednoznačný postoj a vôľa bojovať proti korupcii, podporovať kultúru odmietania korupcie a znižovať korupčné riziká,
 2. prijatie a uplatňovanie strategických dokumentov vlády SR,
 3. aktualizácia etického kódexu a ďalších nástrojov podnikateľskej etiky,
 4. dôraz kladený na transparentnosť procesov podnikania.

Aktuálne faktory, ktoré majú nepriaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného programu a predstavujú tzv. slabé stránky:
 1. legislatívne bariéry (rozdielny výklad príslušných právnych predpisov a ich aplikácia v praxi, nízka vymožiteľnosť práva, nedostatočné postihy a vyvodzovanie osobnej zodpovednosti a pod.),
 2. nedostatočné vedomosti zamestnancov o tom, čo všetko sa považuje za formu korupcie a tiež o efektívnych postupoch boja proti korupcii a protikorupčnej prevencii,
 3. nízka dôvera zamestnancov, ale aj širokej verejnosti v účinnosť uplatňovania protikorupčných nástrojov v praxi (uplatňovanie často vnímané skôr ako formálne),
 4. obava a neochota zamestnancov oznamovať nekalé praktiky a protispoločenské konanie, vrátane existencie prípadného konfliktu záujmov, a s tým súvisiaca možná pasívna tolerancia korupčného konania, a teda aj nízka pravdepodobnosť odhalenia prípadného korupčného správania,
 5. nedostatočná úroveň vzdelávacích aktivít zamestnancov.

Aktuálne faktory, ktoré predstavujú príležitosti, podporujúce realizáciu protikorupčného programu:
 1. celospoločenský záujem zintenzívniť boj proti korupcii na základe rastúceho tlaku verejnosti na riešenie problémov spojených s korupciou,
 2. interné prostredie a komunikácia v spoločnosti sú priaznivé pre zavádzanie účinnejších protikorupčných opatrení a posilňovanie kultúry verejnej integrity a odmietania korupcie,
 3. využívanie informačno-komunikačných technológií na oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti vrátane korupcie, v protikorupčnom riadení (v systéme manažérstva proti korupcii), ako aj v oblasti zvyšovania protikorupčného povedomia,
 4. interné procesy sú transparentné a podporujú princíp vzájomnej kontroly.

Aktuálne faktory, ktoré predstavujú hrozby, ohrozujúce realizáciu protikorupčného programu:
 1. vysoká miera tolerancie drobnej korupcie zo strany verejnosti,
 2. pasivita a nezáujem občanov na riešení celospoločenských problémov vrátane korupcie,
 3. zdokonaľovanie a vytváranie nových korupčných schém ako reakcie na protikorupčné opatrenia,
 4. nedostatočná verejná medializácia korupčných skutkov a podozrení z korupčného konania, poprípade zaujatosť pri výbere a medializácii korupčných skutkov či podozrení z nich.
 5. nedostatočné zohľadňovanie a vyhodnocovanie rizika týkajúceho sa prípadného konfliktu záujmov vo vzťahu osobám, ktoré majú rozhodovaciu právomoc alebo osobám, ktoré sa na rozhodovacom procese spoločnosti aktívne podieľajú.

7. CIELE A PRIORITY PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

Hlavným cieľom protikorupčnej politiky je v čo najväčšej miere zaviesť opatrenia na zmenšenie a elimináciu priestoru a možností pre vznik korupčného rizika vo všetkých oblastiach fungovania, či procesoch rozhodovania spoločnosti. Medzi ciele a priority patrí:
 1. zmenšenie priestoru na existenciu a vznik korupčných rizík;
 2. presadiť silnú kultúru verejnej integrity a vytvorenie prostredia, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a ktoré otvorene odmieta korupčné konanie;
 3. zavedenie a udržiavanie funkčného systému kontroly a odhaľovania korupčných činností;
 4. zvyšovanie povedomia zamestnancov o korupcii a ochrane jej oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania;
 5. zabezpečenie účinného a bezpečného oznamovania podozrení z korupcie a inej protispoločenskej činnosti;
 6. zavedenie systému monitorovania efektívnosti a účinnosti implementácie protikorupčnej politiky v spoločnosti.

Na naplnenie týchto cieľov spoločnosť rozšírila už predtým aplikované opatrenia a taktiež prijala nové efektívne opatrenia s dôrazom na prevenciu, odhaľovanie a dôkladné preverenie korupčného konania.

8. PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA

Vzhľadom na vykonanú analýzu jednotlivých rozhodovacích procesov a činností spoločnosti týmto Protikorupčným programom sa ukladajú nasledujúce opatrenia:
 1. Nepretržite monitorovať interné a externé prostredie spoločnosti z protikorupčného hľadiska, resp. analyzovať, aká je protikorupčná odolnosť, identifikovať existenciu prípadného konfliktu záujmov, ako aj možné rizika súvisiace so zneužitím konfliktu záujmov
 2. Cieľ: Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík, ako aj rizík spojených s prípadným konfliktom záujmov
 3. Aktualizovať podľa potreby interné dokumenty a predpisy spoločnosti vrátane zmluvnej dokumentácie spoločnosti o ustanovenia zdôrazňujúce silnú protikorupčnú orientáciu
 4. Cieľ: Presadzovať silnú kultúru verejnej integrity a vytvorenie prostredia, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana verejného záujmu a ktoré otvorene odmieta korupčné konanie
 5. Dohliadať na plnú uplatniteľnosť tohto Protikorupčného programu a zabezpečiť jeho pravidelnú aktualizáciu
 6. Cieľ: Zavedenie a udržiavanie funkčného systému kontroly a odhaľovania korupčných činností
 7. Aktualizovať a uplatňovať interný predpis, ktorým sa upravujú podmienky vnútorného systému preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vrátane korupcie
 8. Cieľ: Zvyšovanie povedomia zamestnancov o korupcii a ochrane jej oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania
 9. Aktualizovať a uplatňovať interný predpis, ktorým sa upravujú podmienky vnútorného systému preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vrátane korupcie; a
 10. Zaviesť nástroje na prijímanie oznámení o podozreniach z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti (e-mailovú adresu, schránku na podnety, tel. linku) a zaviesť prípravu štatistík
 11. Cieľ: Zabezpečenie účinného a bezpečného oznamovania podozrení z korupcie a inej protispoločenskej činnosti
 12. Nastaviť systém sledovania plnenia prijatých protikorupčných opatrení, pravidelného vyhodnocovania ich efektívnosti a účinnosti v rámci spoločnosti
 13. Cieľ: Zavedenie systému monitorovania efektívnosti a účinnosti implementácie protikorupčnej politiky v spoločnosti

9. RIADENIE KORUPČNÝCH RIZÍK A ZOZNAM POTENCIÁLNYCH RIZÍK

Riadenie korupčných rizík predstavuje jednu z dôležitých súčastí protikorupčnej politiky, pričom na jej základe sa uskutočňuje identifikácia jednotlivých korupčných rizík a rizikových oblastí, procesov a činností z hľadiska korupcie.

Na účely podpory silného riadenia korupčných rizík je možné identifikovať pri jednotlivých oblastiach rozhodovania spoločnosti nasledovné potenciálne korupčné riziká:

Účelom je podpora zamestnancov spoločnosti pri identifikovaní možných korupčných rizík a zvýšenie povedomia vo vnútri spoločnosti o potenciálnych znakoch, resp. hrozbe korupčného konania. Jednotlivé potenciálne korupčné riziká opisujú tie možné konania, ktoré môžu ohroziť záujem spoločnosti na trvalom udržiavaní vysokokvalifikovanej protikorupčnej politiky. Z dôvodu vysokého počtu konaní, ku ktorým prirodzeným spôsobom dochádza každodenne v procesoch spoločnosti, tento zoznam potenciálnych korupčných rizík má zamestnancov spoločnosti nabádať k neustálemu zvyšovaniu obozretnosti.

V záujme dosiahnutia cieľa „Podpora riadenia korupčných rizík za účelom zavedenia a udržiavania protikorupčného interného systému spoločnosti na vysokej úrovni“ je potrebné zaviazať každého zamestnanca spoločnosti:
 1. prísne dodržiavať tento Protikorupčný program;
 2. vyhýbať sa, resp. zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré môže vykazovať znaky korupčného konania;
 3. bezodkladne oznamovať všetky skutočnosti, ktoré zakladajú prípadný konflikt záujmov, resp. vo vzťahu k prípadnému konfliktu záujmov postupovať takým spôsobom, ktorý je plne v súlade so záujmami spoločnosti TRANSPETROL a internými predpismi spoločnosti TRANSPETROL
 4. podozrenie alebo výskyt korupčného konania, alebo iného konania hoci len zakladajúceho podozrenie z korupčného rizika, bezodkladne oznámiť svojmu vedúcemu zamestnancovi alebo zamestnancom Právneho odboru a kontroly, postupom opísaným v internom predpise spoločnosti „Oznamovanie protispoločenskej činnosti a poskytovanie ochrany PGR 1/2015“;
 5. spolupracovať pri riadení korupčných rizík alebo rozvoja Protikorupčného programu spoločnosti vrátane všetkých súvisiacich procesoch (napríklad podávaním návrhov na rozšírenie zoznamu potenciálnych protikorupčných rizík alebo na zavedenie protikorupčných opatrení).

10. VZDELÁVANIE V OBLASTI PROTIKORUPČNÝCH RIZÍK

V rámci celej spoločnosti platí povinnosť zamestnancov oboznámiť sa s týmto programom, Etickým kódexom, dokumentom upravujúcim oznamovanie protispoločenskej činnosti a poskytovanie ochrany, čiže s politikou oznamovania akejkoľvek protispoločenskej činnosti spoločnosti. Všetky dokumenty sú zamestnancom neustále dostupné na Intranete spoločnosti a v tlačenej podobe u vedúcich zamestnancov, ktorí v prípade potreby kedykoľvek poskytnú potrebné vysvetlenia a zodpovedia všetky otázky zamestnancov. V prípade, ak vysvetlenie vedúceho zamestnanca nebude dostatočné, môžu sa zamestnanci s otázkami z oblasti protikorupčnej politiky obrátiť na Právny odbor a kontroly.

Všetci vedúci zamestnanci a zamestnanci, ktorí sú vystavení korupčnému riziku musia poznať a rozumieť korupčnému riziku, s ktorým sa stretávajú pri pracovných činnostiach a vedieť na tieto riziká správne reagovať. Zároveň musia dodržiavať postupy uvedené v tomto programe, aby v čo najväčšej miere zamedzili vzniku korupčného rizika a eliminovali riziká súvisiace s prípadným konfliktom záujmov. Zamestnanci si musia byť vedomí možných sankcií a trestov, ktoré ich v zmysle slovenského právneho poriadku za korupčné konanie „čakajú“.

Školenia vedúcich zamestnancov budú vykonávané minimálne raz za rok. Následne si každé oddelenie/odbor vykoná svoje školenia pre zamestnancov. Za oboznámenie zamestnancov s protikorupčnou politikou v rámci odborov/oddelení sú zodpovední vedúci zamestnanci. Obsah školení bude prispôsobený a zameraný na osobitnosť tohto odboru/oddelenia a pracovné činnosti, ktoré zamestnanci vykonávajú. Tieto školenia by sa mali uskutočňovať podľa potreby, avšak minimálne raz za rok. Novoprijatý zamestnanec by mal byť vyškolený príslušným vedúcim zamestnancom v spolupráci s Odborom personalistiky a ľudských zdrojov čo najskôr po nástupe do zamestnania.

11. MONITOROVANIE A VYHODNOTENIE ZAVEDENÝCH OPATRENÍ

Monitorovanie a vyhodnotenie zavedených protikorupčných opatrení bude zamerané na hodnotenie vykonávania protikorupčnej politiky a jej efektívnosti v zmysle tohto programu. Overí sa jej správne navrhnutie a dosahovanie stanovených cieľov, teda účinnosť navrhnutých opatrení a postupov. Proces vyhodnotenia bude prebiehať vo forme osobných rozhovorov alebo elektronicky prostredníctvom sebahodnotiacich dotazníkov, prípadne zavedením ďalších procesov.

Monitorovanie a hodnotenie bude vykonávané raz za rok, pričom z výsledkov bude vypracovaná Správa o vykonávaní protikorupčného programu, ktorá okrem hodnotenia súčasných zavedených systémov a opatrení navrhne aktualizáciu a zlepšenie protikorupčného programu v časti, ktorá nedosahuje dostatočne dobré výsledky.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

S obsahom tohto Protikorupčného programu je povinný každý zamestnanec spoločnosti sa oboznámiť. Splnenie tejto povinnosti zo strany podriadených zamestnancov je povinný zabezpečiť príslušný vedúci zamestnanec. Tento Protikorupčný program bude zverejnený na internetovej stránke spoločnosti.

Tento Protikorupčný program nadobudne platnosť dňom schválenia a účinnosť 1. 10. 2019.
(Aktualizácia november 2023)
O spoločnosti