stránka

O spoločnosti

Poslanie a etický kódex

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je strategicky dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky.  Patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku, ktoré svojimi hospodárskymi aktivitami výrazne ovplyvňujú približovanie kvality života v našej krajine úrovni vyspelých európskych štátov.

Za svoj eminentný záujem považuje sústavné upevňovanie svojej strategickej pozície v preprave a skladovaní ropy pre slovenské hospodárstvo a svoje efektívne pôsobenie na európskom ropnom trhu.

Etický kódex

  • Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. si uvedomuje svoje dôležité postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky a správanie založené na etike, transparentnosti a spoločenskej zodpovednosti považuje za svoj záväzok voči celej spoločnosti.
  • Etický kódex vyjadruje záväzok všetkých zamestnancov spoločnosti TRANSPETROL, a. s. konať pri podnikaní v súlade so všetkými platnými zákonmi a s ohľadom na najvyššie štandardy podnikateľskej etiky.
  • Cieľom Etického kódexu TRANSPETROL, a. s. je usmerňovať správanie zamestnancov spoločnosti TRANSPETROL, a. s. v súlade s etickými normami tak, aby sa dosiahla vysoká morálna úroveň v podnikovej kultúre.
  • Každý zamestnanec spoločnosti TRANSPETROL, a. s. reprezentuje spoločnosť. Na verejnosti sa musí správať tak, aby nepoškodzoval jej záujmy a ochraňoval dobré meno spoločnosti. Zneužívanie informácií, poškodzovanie alebo odcudzenie majetku spoločnosti je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
  • Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. sa zaväzuje dbať o dobré meno a záujmy spoločnosti, ochraňovať jej duševný a hmotný majetok, napĺňať požiadavky a rešpektovať záujmy svojich zákazníkov s cieľom vytvárania dlhodobých a obojstranne úspešných obchodných vzťahov. Za svoj záväzok považuje aj čestný a korektný prístup voči všetkým zákazníkom spoločnosti TRANSPETROL, a.s. bez rozdielu.
  • Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. kladie veľký dôraz na dodržiavanie technologických a ekologických noriem platných v Slovenskej republike s cieľom minimalizovať riziko vzniku ekologickej havárie alebo škodlivých dopadov na životné prostredie.
  • Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. má zavedenú silnú protikorupčnú politiku. Podporným materiálom je interný predpis „Protikorupčný program spoločnosti TRANSPETROL, a. s.“, v zmysle ktorého spoločnosť zaväzuje všetkých svojich zamestnancov oznamovať akékoľvek korupčné správanie, hoci aj v štádiu pokusu alebo len podozrenie z korupčného správania, a odmietať akékoľvek konanie, ktoré môže ohroziť záujem spoločnosti na zachovaní silnej protikorupčnej politiky. Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. odsudzuje a odmieta akúkoľvek formu korupčného správania a učiní všetky kroky smerujúce k adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti voči subjektu takého konania.
  • Každý zamestnanec spoločnosti TRANSPETROL, a. s. sa musí aktívne vyhýbať situáciám, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov, a to najmä vyhýbať sa situáciám, v rámci ktorých by jeho záujmy alebo záujmy jemu blízkych alebo s ním spriaznených osôb mohli byť v rozpore so záujmami spoločnosti TRANSPETROL, a.s.
Bratislava, 01. 10. 2019
O spoločnosti