stránka

Ropný priemysel

Ropovodná sieť v Slovenskej republike

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je jediným prevádzkovateľom ropovodného systému v Slovenskej republike, a preto patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva. Pre svojich zákazníkov zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy. Strategická geografická poloha a relatívne veľká prepravná kapacita ropovodov na slovenskom území vytvára reálne predpoklady na jeho napojenie na európske tranzitné cesty.

Medzinárodný ropovod DRUŽBA patrí medzi najdlhšie ropovody sveta (5 000 km), začína v stredoruskom Almatjevsku (Samarská oblasť – mesto Samara), kam sa zbiera ropa z Kazachstanu, Kaukazu a západnej Sibíri. Následne ropovod smeruje k západným hraniciam Ruska, kde sa  v meste Uneča  rozdeľuje. Delí sa  na vetvu smerujúcu po území Bieloruska cez Polovo a Pobaltie do prístavov v Litve a Lotyšsku a vetvu DRUŽBY ďalej  pokračujúcu  do  bieloruského Mozyru. Tu sa DRUŽBA rozdeľuje na severnú vetvu smerujúcu na Poľsko a južnú vetvu, ktorá  pokračuje  cez Brody až do ukrajinskej obce Veľké Gejevce, kde sa delí na vetvu smerujúcu na Slovensko a Českú republiku a vetvu smerujúcu do Maďarska.

Trasa ropovodu sa v Slovenskej republike začína na ukrajinsko-slovenskej hranici v katastri obce Ruská, pokračuje cez prečerpávacie stanice PS1 Budkovce, PS2 Moldava nad Bodvou, PS3 Rimavská Sobota a PS4 Tupá, kde vyúsťuje aj ropovod Adria. Ropovod  Adria začína v chorvátskom prístave Omišalj, pokračuje cez Chorvátsko a Maďarsko a vstupuje na Slovensko v katastri obce Tešmak. Hlavná vetva  trasy ropovodu v Slovenskej republike pokračuje z PS4 Tupá do PS5 Bučany, kde sa rozdeľuje na dve vetvy. Jedna smeruje do Slovnaftu v Bratislave, kde je ukončená  Odovzdávacou  stanicou  ropy v areáli Slovnaft, a. s.,  druhá smeruje severozápadne k česko-slovenskej hranici, kde sa v katastri obce Kátov pri rieke Morava  trasa na slovenskej strane končí.

Dĺžka územia na Slovensku, cez ktoré prechádzajú ropovody, je zhruba 510 km. Ropovodné potrubie je na väčšine územia zdvojené, okrem úseku ropovodu Adria, úseku medzi PS5 Bučany a Slovnaftom Bratislava a úseku od koncového zariadenia v katastri obce Radošovce.

Pri slovensko-ukrajinskej hranici na prečerpávacej stanici PS1 Budkovce je umiestnená Meracia stanica ropy (ďalej len  MSR), na ktorej sa meria množstvo ropy preberané od ruskej prepravnej spoločnosti PAO TRANSNEFT za spoluúčasti ukrajinskej prepravnej spoločnosti AT  UKRTRANSNAFTA.

MSR pre ropu dodávanú do ČR je umiestnená na PC 26 Klobouky u Brna (patriaca spol. MERO ČR) a kontrolné merania sa vykonávajú na MSR na  prečerpávacej stanici PS5 Bučany.

MSR pre ropu dodávanú a. s. Slovnaft je umiestnená v Odovzdávacej  stanici  ropy v areáli spol. Slovnaft.

Nakoľko ropovody vo vlastníctve TRANSPETROL, a. s., patria medzi strategické prvky  slovenského hospodárstva, je zabezpečená nepretržitá ochrana a ostraha ropovodného systému bezpečnostnými systémami a prvkami.

Ropovodná sieť v SR

Ropný priemysel