stránka

Ekológia a filantropia

Filantropia

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., ako jediný prevádzkovateľ ropovodného systému na území Slovenska patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva.

Darcovstvo a filantropiu považuje Spoločnosť za neoddeliteľnú súčasť svojho pôsobenia a podnikateľskej činnosti a je si vedomá skutočnosti, že takouto formou prispieva k vyššiemu dobru, podpore komunít, charitatívnych a verejnoprospešných aktivít a v neposlednom rade tak môže byť aj motiváciou a inšpiráciou pre iné spoločnosti na Slovensku.

Základným princípom darcovstva a filantropie spoločnosti TRANSPETROL, a. s., je transparentnosť, efektívnosť, otvorenosť a prístupnosť. Darovanie je mechanizmus podpory financovania subjektov, organizácií, ktorý umožňuje poskytovať finančnú podporu vhodným, efektívnym a adresným spôsobom, čím prispieva k budovaniu dlhodobo prospešných vzťahov s občanmi, organizáciami a stakeholdermi. Za týmto účelom vypracovala Spoločnosť dokument Politika darcovstva a filantropie spoločnosti TRANSPETROL, a. s., ktorý upravuje všetky podmienky posudzovania žiadostí a prideľovania finančných prostriedkov.

Ekológia a filantropia