stránka

Elektronické služby

Žiadosti o vyjadrenia

Spoločnosť TRANSPETROL a. s. je podľa § 84 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej len Zákon o energetike) ako prevádzkovateľ potrubia okrem iného povinný zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie ropovodného potrubia a príslušných sietí.

Podľa § 86 Zákona o energetike je ropovod po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.

Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia sú upravené v §87 Zákona o energetike nasledovne:

(1)„ V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly.“

(2) „V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti

a) 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,

b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate,

c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,

d) 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,

e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I. a II. triedy,

f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.“

(3)„Zriaďovať stavby a vykonávať udržiavacie práce na stavbe v ochrannom pásme potrubia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa potrubia a vlastníka pozemku, na ktorom je alebo má byť stavba postavená. Súhlas prevádzkovateľa potrubia a vlastníka pozemku, na ktorom je alebo má byť stavba postavená, na zriadenie stavby v ochrannom pásme potrubia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie; vykonávať iné činnosti podľa odseku 2 v ochrannom pásme potrubia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa potrubia a za podmienok určených prevádzkovateľom potrubia vrátane primeraných podmienok na zaistenie bezpečnosti potrubia.“

Narušenie ochranného pásma ropovodu môže spôsobiť  škody nielen na ropovode, ale aj škody na živote a zdraví osôb, majetku, životnom prostredí a pod.!

overenie a podávanie žiadostí k IS
Elektronické služby