stránka

O spoločnosti

Hlavné aktivity

Preprava a skladovanie ropy

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. prostredníctvom svojho ropovodného systému, jediného na Slovensku, zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby zabezpečila potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a ostatných svojich obchodných partnerov. Vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie sú hlavnou hospodárskou aktivitou akciovej spoločnosti.
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. v  roku 2021 prepravila celkovo 8 819 215 ton ropy. Hlavnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v  prevádzke TRANSPETROL, a. s. zohráva rafinéria SLOVNAFT, a. s., v  Bratislave. Celková preprava ropy do tejto spoločnosti bola v roku 2021 na úrovni 5 481 294 ton, čo predstavuje približne 62 % prepraveného množstva ropovodom Družba v  danom roku. Preprava ruskej exportnej zmesi ropy bola na úrovni 5 231 251 ton a preprava inej ropy CPC BLEND CRUDE OIL, dodávaná spoločnosťou CPC (Caspian Pipeline Consortium), cez ropovod ADRIA bola na úrovni 250 043 ton. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., je momentálne aj jediným odberateľom ropy na Slovensku.

Posledné roky boli z hľadiska prepravy iných druhov rôp  v histórii  spoločnosti TRANSPETROL, a. s.  prelomové. Po  prvý krát bola úspešne zrealizovaná preprava  iného druhu  ropy ako  ropy REBCO (stredne ťažká ropa z Ruskej federácie) do rafinérie. SLOVNAFT, a. s.  Bola to ropa KBT (stredne ťažká ropa s vyšším obsahom síry z blízkeho východu), zakontrahovaná pre spoločnosť  SLOVNAFT, a. s.. Logistika prepravy KBT ropy na európskom kontinente spočívala  v dopravení  tankerov  do chorvátskeho prístavu Omišalj, následnou prepravou cez Maďarskú Százhalombattu zrekonštruovaným ropovodom ADRIA do PS-4 Tupá, kde po vykonaní zákonom predpísaných colných náležitosti a laboratórnych testov   prepravená do rafinérie SLOVNAFT, a. s. Množstvo a kvalita jednotlivých dávok inej ropy bola zabezpečená novovybudovaným systémom  sledovania pohybu dávok v riadiacom systéme.

Celkové množstvá prepravenej inej  ropy (KBT a CPC) pre SLOVNAFT a. s.  v období 2017 – 2021 v tonách
Odberateľ
2017
2018
2019
2020
2021
Rafinéria Slovnaft
78 600
216 292
133 062
207 126
250 043

Významnú úlohu z  hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke spoločnosti TRANSPETROL, a. s. zohráva tiež spoločnosť ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. V roku 2021 prepravil TRANSPETROL, a. s. do ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o. spolu 3 337 921 ton ropy, čo predstavuje približne 38 % prepraveného množstva ropovodom Družba v danom roku.

Celkové množstvá prepravenej ropy podľa jednotlivých odberateľov v období 2017 – 2021 v tis. ton
Odberateľ
2017
2018
2019
2020
2021
Rafinéria Slovnaft
5 531
5 457
5 096
5 637
5 481
Rafinérie v ČR
4 001
4 003
3 821
3 014
3 338
Iní odberatelia
50
0
80
0
0
Spolu
9 582
9 460
8 997
8 651
8 819

Popri preprave ropy zostáva dôležitým obchodným prvkom v obchodnej činnosti spoločnosti TRANSPETROL, a. s., aj skladovanie ropy. Svoje voľné kapacity využíva na uskladnenie ropy pre SLOVNAFT, a.s.,  ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. alebo iného odberateľa. V roku 2021 bolo priemerné denné fakturované množstvo za skladovanie 4 475 ton ropy.

Skladovacie kapacity TRANSPETROL, a. s.
Skladovacie kapacity
2021
bez  spodkov
289,2
spodky
37,2
so spodkami
326,4

Za svoj prioritný záujem považuje TRANSPETROL, a. s. neustále upevňovanie svojej strategickej pozície v preprave a skladovaní ropy pre slovenské hospodárstvo a čoraz efektívnejšie pôsobenie na európskom ropnom trhu.

O spoločnosti