3.7.2023

Vzácna návšteva v TRANSPETROL, a. s.

V pondelok 3. júla 2023 nás poctil svojou návštevou minister hospodárstva SR. Zoznámil sa s predstavenstvom našej spoločnosti a spoločne diskutovali predovšetkým o možných scenároch vývoja na trhu prepravy ropy a tiež o opatreniach, ktoré je TRANSPETROL, a. s., pripravený vykonať, ak sa vývoj trhu začne vyvíjať výrazne mimo predpokladov súčasného plánu.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma