stránka

Ropný priemysel

Manažérske systémy

TRANSPETROL, a.s. je akciová spoločnosť poskytujúca službu tranzitnej a vnútroštátnej prepravy ropy pre zákazníka ropovodným systémom SR a jej skladovania vo vlastných zásobníkoch.

Strategickou prioritou Spoločnosti je poskytovať kvalitnú službu bez narušovania ekologickej stability ekosystémov a ohrozovania bezpečnosti a zdravia ľudí. Trvalo uplatňovanou zásadou spoločnosti preto je udržiavať ropovodný systém SR na úrovni najlepšej dostupnej technológie, s osobitným dôrazom na bezpečnú prepravu a skladovanie ropy.

TRANSPETROL, a. s., poskytuje službu tranzitnej a vnútroštátnej prepravy ropy zákazníka ropovodným systémom SR a jej skladovania vo vlastných zásobníkoch. Politika integrovaných manažérskych systémov je vypracovaná v súlade energetickou bezpečnosťou štátu a posilňuje energetickú bezpečnosť v strednej Európe, plní strategické zámery TRANSPETROL, a. s. a je záväzná pre všetkých zamestnancov. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť ľudí je chápaná ako integrálna súčasť rozhodovacieho procesu Spoločnosti.

TRANSPETROL, a. s., má vypracovaný integrovaný manažérsky systém, ktorý spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia, kvalitu poskytovanej služby aj ochranu osôb na medzinárodne porovnateľnej úrovni podľa medzinárodne uznávaných noriem ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018.

Program MS vychádza z dosiahnutých výsledkov v jednotlivých oblastiach starostlivosti o životné prostredie, pracovné prostredie a kvalitu poskytovaných služieb TRANSPETROL, a. s. a zohľadňuje rozvojové aktivity na dodržanie legislatívnych povinností a iných záväzkov, ktoré sa zaviazala Spoločnosť plniť v oblastiach ochrana ovzdušia, ochrana vôd, nakladanie s odpadmi, pracovné prostredie, kvalita.

Pri realizácii politiky integrovaných manažérskych systémov uplatňujeme zásady:
Všeobecné
 • Dodržiavanie právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia, kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iných záväzkov, ktoré sa naša Spoločnosť zaviazala plniť.
 • Detailné analýzy sú vstupom pre kompetentné rozhodovanie.
 • Dlhodobé a krátkodobé ciele Spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia, kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zakotvené v Programe MS, v Programe BOZP a v Programe prevencie ZPH, ktoré pravidelne aktualizujeme a sú komunikované.
 • Efektívnym riadením procesov neustále zlepšovať zavedené integrované manažérske systémy a zvyšovať výkonnosť týchto procesov.
 • Predchádzať vzniku rizík procesov, aplikovať vhodné opatrenia a príležitostí k riadeniu rizík a znižovanie ich vplyvov, uprednostňovať preventívne opatrenia pred nápravnými.
 • Zvyšovanie kvalifikačnej úrovne a vedomostí našich zamestnancov a rozvíjanie ich povedomia o požiadavkách integrovaných manažérskych systémov pravidelnými školeniami.
 • Otvorené informovanie dotknutých orgánov štátnej správy a verejnosti o našich aktivitách aj o dosahovaných výsledkoch.
 • Vrcholový manažment spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami podporuje plnenie vyhlásenej politiky a cieľov manažérskych systémov a vytvára potrebné zdroje na ich realizáciu.

Environmentálne
 • Chápanie riešenia environmentálnych otázok v duchu zásady „čo je ekologické, je aj ekonomické“.
 • Venovanie zvýšenej pozornosti bezpečnej prevádzke zariadení a ich komplexnému havarijnému a požiarnemu zabezpečeniu s cieľom znížiť nebezpečenstvo skorohavárií a havárií s rizikom poškodenia životného prostredia a technickej infraštruktúry krajiny a posilňovať environmentálne správanie.

Kvalitatívne
 • Kvalita poskytovaných služieb je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti spoločnosti.
 • Náš zákazník je najvyššou prioritou pre všetky činnosti Spoločnosti. Prehlbovaním spolupráce so zákazníkmi získavať poznatky o spokojnosti s kvalitou nami poskytovaných služieb a o možnostiach ich inovácie.

BOZP
 • Riadením zdravotných a bezpečnostných rizík znižovať potenciálne nebezpečenstvo skoroúrazov a úrazov s rizikom poškodenia zdravia zamestnancov a obyvateľstva v priľahlom osídlení.
 • Napĺňaním potrieb a očakávaní zamestnancov Spoločnosti vytvárať vhodné pracovné prostredie a tvorivú atmosféru na pracoviskách.

Všetci zamestnanci akciovej spoločnosti sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami.

SNAS akreditoval naše laboratóriá na akreditované skúšobné laboratória pre odbery a analýzy ropy a vody. Rozbory odpadových vôd zadávame nezávislým akreditovaným laboratóriám. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratóriá preukazujú plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.

Pravidelne analyzujeme environmentálne aspekty činností a služieb TRANSPETROL, a. s., ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, ako aj riziká závažných priemyselných havárií a riziká nielen pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov Spoločnosti, ale aj zamestnancov zmluvných firiem vykonávajúcich svoju činnosť v objektoch TRANSPETROL, a. s., a obyvateľov dotknutých území, ktorých štvrťročne otvorene informujeme o výsledkoch.

Ropný priemysel