stránka

Pre médiá a verejnosť

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky NA nákup tovaru

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky na nákup tovaru (ďalej len „VOP-T„) sa aplikujú na všetky objednávky, ktoré TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (ďalej len „TP“ alebo „kupujúci„) s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „predávajúci„) uzatvára za účelom nákupu tovaru (ďalej len „Objednávka„). Aplikácia VOP druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných VOP je týmto výslovne vylúčená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Zmeny týchto VOP-T sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich  zmluvné strany dohodli. Odchylné dojednania upravené v Objednávke majú prednosť pred znením VOP-T.
 3. Tieto VOP-T sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) súčasťou Objednávky.
 4. Každá Objednávka musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 409 Obchodného zákonníka a základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii.

II. Predmet plnenia

 1. Predmetom plnenia je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar riadne a včas, bez akýchkoľvek vád, podľa špecifikácie dohodnutej v Objednávke.
 3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Objednávky. Dodanie menšieho / väčšieho množstva tovaru, než bolo dohodnuté v Objednávke sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu.

III. Cena, mena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena je uvedená v Objednávke bez DPH. K tejto čiastke bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Pokiaľ v Objednávke nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou a odovzdaním predmetu plnenia v mieste tovaru zahrnuté v cene tovaru.
 3. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po splnení predmetu Objednávky.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len na základe faktúry vyhotovenej predávajúcim do 10 dní od dodania tovaru kupujúcemu a zároveň doručenej kupujúcemu, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu Objednávky (preberací protokol).. Faktúra za splnený predmet Objednávky bude vyhotovená v dohodnutej mene. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prevodným príkazom v dohodnutej mene. Adresa na elektronické zasielanie faktúr je faktury@transpetrol.sk.
 5. Lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, konečných) a opravných faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
 6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
 7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, týchto VOP-T a požadované údaje kupujúceho t. j.  číslo objednávky resp. číslo zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, kupujúci má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
 8. Bankové spojenie predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Objednávke, inak kupujúci uhradí faktúru na účet predávajúceho uvedený na faktúre.
 9. Ku každej faktúre musí byť priložený preberací protokol/ dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim a príslušná technická dokumentácia (ak bola v Objednávke dohodnutá) a kópia Objednávky.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu vzniknuté z  tejto Objednávky, nie je predávajúci oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. V opačnom prípade je takýto prevod neplatný.

IV. Miesto plnenia a termín plnenia

 1. Termín plnenia je uvedený v Objednávke. Zmena termínu plnenia je možná iba po písomnej dohode oboch zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Objednávke. Ak miesto plnenia nie je v Objednávke dohodnuté, je predávajúci povinný dodať tovar v mieste sídla kupujúceho.
 3. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Objednávky a VOP-T. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo odstúpiť od Objednávky. Kupujúci má zároveň právo uplatniť voči predávajúcemu zmluvné sankcie podľa čl. XII. týchto VOP-T.

V. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

 1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim na základe obojstranne podpísaného preberacieho protokolu.

VI. Prevzatie tovaru a vykonanie skúšok tovaru

 1. Preberací protokol/dodací list podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Objednávky.
 2. Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim, odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru (technická dokumentácia, karty bezpečnostných údajov, apod.), ako aj ďalšie doklady dohodnuté v Objednávke.
 3. Ak to z povahy predmetu plnenia vyplýva, resp. kupujúci to v objednávke  požaduje, Predávajúci je povinný tovar pred jeho dodaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len „skúšky“) za účelom zistenia či tovar spĺňa požiadavky na kvalitu, ak to bolo v Objednávke výslovne dohodnuté. Predávajúci je povinný výsledok skúšok predložiť kupujúcemu najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo byť prítomný pri vykonávaní skúšok tovaru. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu miesto a dátum konania skúšok tovaru, a to najneskôr 3 pracovné  dni pred plánovaným dátumom konania skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok tovaru znáša predávajúci Vykonanie skúšok za účasti kupujúceho nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za vady zistené po dodaní tovaru.

VII. Vady tovaru a nároky z vád tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar riadne a včas, v množstve, akosti a vyhotovení, písomne dohodnuté v Objednávke. V opačnom prípade má tovar vady a predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady bezodkladne,  najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamovania vady, ak sa strany nedohodnú písomne inak.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar nevykazuje žiadne vady a že zo strany tretích osôb nebudú uplatňované voči kupujúcemu nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv (vecné práva, obligačné práva). Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

VIII. Záruka za kvalitu

 1. Zárukou za kvalitu tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
 2. Pokiaľ v Objednávke nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

IX. Ochrana životného prostredia

 1. Predávajúci sa zaväzuje pri poskytovaní plnenia dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Ak je predmetom Objednávky dodávka tovaru, ktorý obsahuje chemické látky alebo prípravky, je predávajúci povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

X. Zmluvné sankcie

 1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa Objednávky (nedodá tovar  riadne alebo v dohodnutom termíne plnenia) alebo s odstránením reklamovaných vád,  má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,04% z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v Objednávke, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa Objednávky.
 2. V prípade omeškania kupujúceho  s úhradou dohodnutej  ceny má predávajúci právo uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania najviac vo výške 0,02% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa Objednávky.
 4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na plnú náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.

XI. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. O vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je strana, ktorá sa na ňu odvoláva, povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, inak nie je možné sa na ňu odvolať.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od Objednávky odstúpiť.

XII. Odstúpenie od Objednávky a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Od Objednávky možno odstúpiť okrem prípadov, ktoré ustanovuje zákon  aj:

  a) ak je predávajúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov z Objednávky o viac ako 30 dní,
  b) ak dodaný tovar nespĺňa dohodnuté parametre.
 2. Odstúpenie od Objednávky musí byť druhej strane oznámené písomne.
 3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane, pričom nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody vzniknutú porušením zmluvy, nie sú dotknuté.
 4. Objednávku, ktorej predmetom je záväzok na opakovanú alebo postupnú činnosť, môže vypovedať každá zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 1 mesiac začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Počas plynutia výpovednej lehoty sa Zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plynulé plnenie podľa Objednávky, ak nebude dohodnuté inak.

XIII. Ochrana dôverných informácií

 1. Všetky podklady predávajúceho pre plnenie Objednávky, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením Objednávky navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z Objednávky. Predávajúci sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku zmluvného vzťahu.

XIV. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie, akým spôsobom kupujúci (v tomto prípade Prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR) spracúva osobné údaje dotknutých osôb predávajúceho, sú uverejnené na webstránke: https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

  Predávajúci sa zároveň zaväzuje oboznámiť dotknuté osoby so spôsobom, akým kupujúci spracúva osobné údaje.
 2. Predávajúci pri poskytovaní plnenia nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom spracúvať osobné údaje. V prípade, ak by  predávajúci z akéhokoľvek dôvodu došiel do styku s osobnými údajmi, zaväzuje sa zachovávať o nich mlčanlivosť a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo zániku objednávky.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o Objednávke medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia o Objednávky platnosť.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Objednávky sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Objednávky a VOP-T.
 3. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Objednávke a VOP-T bližšie upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory alebo nezrovnalosti z Objednávky prednostne riešiť formou vzájomných rokovaní. Pri nemožnosti odstránenia rozporov dohodou zmluvných strán, bude riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú z Objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie v právomoci príslušného všeobecného súdu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Predávajúci so sídlom mimo Slovenskej republiky berie na vedomie, že  prípadné spory, vyplývajúce z Objednávky, podliehajú posúdeniu a rozhodnutiu súdu príslušného podľa miesta sídla kupujúceho a podľa hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi a v súlade s platnými medzinárodnými právnymi predpismi s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
 6. Predávajúci akceptáciou Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP-T a akceptuje podmienky v nich stanovené.
 7. Predávajúci sa zaväzuje, že sa zdrží  akékoľvek korupčného správania  alebo inej  protispoločenskej činnosti a je si vedomý, že objednávateľ má zavedenú silnú protikorupčnú politiku, ktorou absolútne  odmieta akúkoľvek formu korupčného správania a učiní všetky kroky smerujúce k adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti voči subjektu takého konania.

Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela (ďalej len „VOP-D“) sa aplikujú na všetky objednávky, ktoré TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (ďalej len „TP“ alebo „objednávateľ“) s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „zhotoviteľ“) uzatvára za účelom vykonania určitého diela (ďalej len „Objednávka“). Aplikácia VOP-D druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných VOP-D je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tieto VOP-D sa primerane aplikujú aj na všetky objednávky TRANSPETROL, a.s. , ktorých predmetom je poskytnutie  služieb.
 2. Zmeny týchto VOP-D sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli. Odchylné dojednania upravené v Objednávke majú prednosť pred znením VOP-D.
 3. Tieto VOP-D sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) súčasťou Objednávky.
 4. Každá Objednávka musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii.

II.  Predmet plnenia

 1. Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa určité dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez akýchkoľvek vád, podľa špecifikácie požadovanej objednávateľom v Objednávke.
 2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Objednávky. Nevykonanie diela v rozsahu, v termíne a kvalite ako bolo písomne dohodnuté v Objednávke sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu.

III. Cena, mena a platobné podmienky

 1. Cena predmetu diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena je uvedená v objednávke je bez DPH. K tejto čiastke bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Ak v Objednávke nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len „cena diela“) zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela.
 3. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela až po vykonaní a odovzdaní diela.
 4. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela len na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu Objednávky. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela prevodným príkazom v dohodnutej mene. Faktúra za splnený predmet Objednávky bude vyhotovená v dohodnutej mene. Adresa na elektronické zasielanie faktúr je faktury@transpetrol.sk.
 5. Lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, konečných) a opravných faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane .
 6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň
 7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, týchto VOP-T, inak má objednávateľ právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
 8. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Objednávke, inak objednávateľ uhradí faktúru na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre.
 9. Ku každej faktúre musí byť priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie diela objednávateľom, príslušná technická dokumentácia (ak bolo v Objednávke dohodnuté) a kópia Objednávky.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto Objednávky, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod neplatný.

IV. Miesto a termín plnenia, spôsob vykonávania diela

 1. Termín plnenia je uvedený v Objednávke. Zmena termínu plnenia je možná iba po písomnej dohode oboch zmluvných strán.
 2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v  termíne a mieste dohodnutom v Objednávke. Ak miesto odovzdania nie je v Objednávke osobitne dojednané, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v sídle objednávateľa.
 3. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonával riadnym spôsobom.
 4. Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť ani v primeranej lehote poskytnutej mu na tento účel objednávateľom, objednávateľ má právo od Objednávky odstúpiť.
 5. Nedodržanie termínu odovzdania diela v požadovanej kvalite sa považuje za podstatné porušenie Objednávky a týchto VOP-D.

V. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody

 1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
 2. Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa Objednávky. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto Objednávky s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.
 3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

VI. Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

 1. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Objednávky.
 2. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, príslušnú technickú dokumentáciu, a testy materiálov použitých pri vykonaní diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela.
 3. Ak to z povahy predmetu plnenia vyplýva, alebo objednávateľ vo svojej Objednávke požaduje, je zhotoviteľ povinný dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len „skúšky“) za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa objednávkou stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok skúšok predložiť objednávateľovi najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom.
 4. Objednávateľ má právo byť prítomný pri vykonávaní skúšok diela Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr 3 pracovné  dni pred plánovaným dátumom konania skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok diela znáša zhotoviteľ. Vykonanie skúšok za účasti objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní diela.

VII. Vady diela a nároky z vád diela

 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, v rozsahu a kvalite, ktoré určuje Objednávka. V opačnom prípade má dielo vady.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne vady a že zo strany tretích osôb nebudú uplatňované voči objednávateľovi nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv (vecné práva, obligačné práva).
 3. V súlade s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platia pre nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanovenia § 436 až 441 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa reklamovania vady, ak sa strany nedohodnú písomne inak.
 4. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody a zmluvnú pokutu.
 5. Vo vzťahu k Dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) Diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie Diela dodaného na základe Objednávky a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z Objednávky a podľa potreby objednávateľa, spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa Objednávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.

VIII. Záruka za kvalitu

 1. Zárukou za kvalitu diela preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
 2. Ak v Objednávke nie je dohodnuté inak, záručná doba je 5 rokov pri stavbách a činnostiach súvisiacich so stavbou a 2 roky pri ostatných činnostiach, pričom začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

IX. Riziká vyplývajúce z diela

 1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi príslušné informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania diela v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami a vykonať opatrenia vyplývajúce z osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj z hľadiska ochrany pred požiarmi a ochrany životného  prostredia.
 2. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia, STN ako aj interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.

X. Práva a povinnosti zhotoviteľa

 1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska/ pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode VOP-D. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu VOP-D zabezpečí aj u svojich dodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu VOP-T sa zhotoviteľ zaväzuje na základe uplatnenia objednávateľom zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každé porušenie. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu.
 3. Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať oprávnenie na odvoz a spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr pri odovzdaní staveniska/pracoviska  preukázať, že má na odvoz odpadu udelenú registráciu v zmysle § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od príslušného OÚ, odboru starostlivosti o životné prostredie v mieste svojho sídla, resp. že má zmluvného prepravcu, ktorý disponuje platnou registráciou podľa predchádzajúcej časti tejto vety. Nepredloženie dokladov podľa tohto bodu zmluvy  sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu.
 4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce možno realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie, dokumentovanie a koordinovanie prác a iných činností v súlade s platnými predpismi.
 6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané stavenisko/pracovisko v stave vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov.
 8. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku/pracovisku, ktoré sú vyznačené v PD, alebo ktorých vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi
 9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), zaradený do registra prevádzkovateľov základných služieb  vedeného Národným bezpečnostným úradom, pričom z tejto skutočnosti môžu vyplynúť zhotoviteľovi povinnosti pri zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa Zákona  ako aj Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení. V prípade, ak plnenie  poskytované zhotoviteľom bude  súvisieť s prevádzkou sietí a informačných systémov objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne  v zmysle § 19 ods. 2 Zákona uzatvoriť s objednávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.

XI. Zmluvné sankcie

 1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa Objednávky (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) alebo s odstránením reklamovaných vád má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,04% z celkovej ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi podľa Objednávky.
 2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej ceny diela má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania najviac vo výške 0,02% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa Objednávky.
 4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na plnú náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.

XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. O vzniku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť je strana, ktorá sa na ňu odvoláva, povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, inak nie je možné sa na ňu odvolať.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od Objednávky odstúpiť.

XIII. Odstúpenie od Objednávky a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Od Objednávky možno odstúpiť okrem prípadov, ktoré ustanovuje zákon aj:

  – ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov z Objednávky o viac ako 30 dní
  – ak odovzdaný predmet diela nespĺňa dohodnuté parametre.
 2. Odstúpenie od Objednávky musí byť druhej strane oznámené písomne.
 3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane, pričom nároky na zmluvnú pokutu a náhradu škody vzniknutú porušením zmluvy, nie sú dotknuté.
 4. Objednávku, ktorej predmetom je záväzok na opakovanú alebo postupnú činnosť, môže vypovedať každá zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota 3 mesiace začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Počas plynutia výpovednej lehoty sa Zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť plynulé plnenie podľa Objednávky, ak nebude dohodnuté inak.

XIV. Ochrana dôverných informácií

 1. Všetky podklady objednávateľa pre plnenie Objednávky, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením Objednávky navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z Objednávky. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku Objednávky.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie Diela budú objednávateľovi odovzdané jednotlivé vyhotovenia projektovej dokumentácie ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu Diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa predchádzajúceho bodu VOP-D, potrebnú časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom.

XV. Ochrana osobných údajov

 1. Informácie, akým spôsobom objednávateľ (v tomto prípade Prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR) spracúva osobné údaje dotknutých osôb zhotoviteľa, sú uverejnené na webstránke: https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov.

  Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oboznámiť dotknuté osoby so spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje.
 2. Zhotoviteľ pri poskytovaní plnenia nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom spracúvať osobné údaje. V prípade, ak by  zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu došiel do styku s osobnými údajmi, zaväzuje sa zachovávať o nich mlčanlivosť a to bez časového obmedzenia aj po ukončení alebo zániku objednávky.
 3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov s potrebnými osobnými údajmi, ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu povolení pre vstup do priestorov spoločnosti TRANSPETROL, a. s. a následnej identifikácii pracovníkov počas trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje oboznámiť dotknuté osoby so spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na požiadanie predloží objednávateľovi o tom dôkaz.

XVI.  Osobitné ustanovenia v prípade zahraničného zhotoviteľa

 1. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi a v súlade s platnými medzinárodnými právnymi normami s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
 2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k podpisu Objednávky objednávateľom úradne overené potvrdenie daňového (finančného) úradu o daňovom domicile (rezidencii).
 3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi k podpisu Objednávky objednávateľom čestné prehlásenie o tom, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, resp. medzinárodnej zmluvy. Ak zhotoviteľovi vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň po podpise Objednávky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa.
 4. V prípade, že zhotoviteľ bude realizovať predmet Objednávky prostredníctvom svojej organizačnej zložky umiestnenej na území SR, predloží objednávateľovi úradne overenú kópiu výpisu z Obchodného registra tejto organizačnej zložky nie staršieho ako 3 mesiace.
 5. Ak má zhotoviteľ na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, predloží objednávateľovi úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa dane z príjmov na území Slovenskej republiky, ako aj právoplatného rozhodnutia príslušného správcu dane o tom, že platí preddavky na daň podľa zákona o dani z príjmov platného v Slovenskej republike. Objednávateľ až na základe predložených vyššie uvedených dokladov nezrazí sumu na zabezpečenie dane, prípadne bude postupovať podľa toho, ako bude uvedené v rozhodnutí príslušného správcu dane.
 6. V prípade, ak má zhotoviteľ na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň a nepredloží rozhodnutie príslušného správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov podľa bodu 5., objednávateľ zrazí z platieb sumu na zabezpečenie dane za plnenia podľa článku II. „Predmet plnenia“ v súlade so zákonom o dani z príjmu platným v Slovenskej republike, resp. v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred týmto zákonom, k momentu úhrady. V prípade, že zhotoviteľ platí preddavky na daň z príjmov, avšak príslušný správca dane rozhodol vo veci zrážania preddavkov na zabezpečenie dane inak, bude objednávateľ postupovať podľa tohto rozhodnutia.
 7. V prípade, že zhotoviteľ je na území SR registrovaným platiteľom DPH, zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH s aktuálnym dátumom overenia. V prípade, ak zhotoviteľ je registrovaným platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ a predmet plnenia tejto zmluvy bude vykonávať ako platiteľ DPH registrovaný k DPH v inom členskom štáte EÚ (príslušný členský štát EÚ mu pridelil IČ DPH), zhotoviteľ je rovnako povinný predložiť objednávateľovi úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho za platiteľa DPH zaregistrovala (ktorá mu pridelila IČ DPH pod ktorým vykonáva predmet plnenia).
 8. Ak z akéhokoľvek dôvodu vráti zhotoviteľovi správca dane zrazený a odvedený preddavok na zabezpečenie dane prostredníctvom platiteľa dane, t.j. TRANSPETROL, a. s., bude táto suma dane poukázaná na účet zahraničného zmluvného partnera  vo výške a mene uvedenej v rozhodnutí príslušného správcu dane, maximálne však do výšky zrazenej dane v cudzej mene.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje, že na vyžiadanie zhotoviteľa mu predloží všetky potrebné podklady pre riadne vysporiadanie jeho daňových povinností.
 10. Ak zhotoviteľovi po podpise Objednávky vznikne na území SR stála prevádzkareň, pričom o tejto skutočnosti neinformuje objednávateľa v súlade s týmito VOP-D, zhotoviteľ vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje kompenzovať objednávateľovi zabezpečenie dane, pokuty a úroky, ktoré môžu objednávateľovi vzniknúť v dôsledku nezrazenia preddavku na zabezpečenie dane, kde takéto nezrazenie vyplynulo z dôvery objednávateľa voči zhotoviteľovi, že zhotoviteľ nemá na území SR založenú stálu prevádzkareň. Objednávateľ môže požadovať vyššie uvedenú kompenzáciu najskôr v deň doručenia platobného výmeru vydaného príslušným daňovým úradom adresovaného objednávateľovi.
 11. Doklady požadované v zmysle vyššie uvedených bodov tohto ustanovenia VOP-D sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
 12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadné spory, vyplývajúce z Objednávky, podliehajú posúdeniu a rozhodnutiu súdu príslušného podľa miesta sídla objednávateľa a podľa hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov Slovenskej republiky.

XVII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Objednávke medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Objednávky platnosť.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Objednávky a VOP-D sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Objednávky a VOP-D.
 3. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Objednávke a VOP-D bližšie upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory alebo nezrovnalosti z Objednávky prednostne riešiť formou vzájomných rokovaní. Pri nemožnosti odstránenia rozporov dohodou zmluvných strán, bude riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú z Objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie v právomoci príslušného všeobecného súdu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností  podľa platných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi.
 6. Predávajúci akceptáciou Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP-D a akceptuje podmienky v nich stanovené.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa  zdrží  akékoľvek korupčného správania  alebo inej  protispoločenskej činnosti a je si vedomý, že objednávateľ má zavedenú silnú protikorupčnú politiku, ktorou absolútne  odmieta akúkoľvek formu korupčného správania a učiní všetky kroky smerujúce k adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti voči subjektu takého konania.
Pre médiá a verejnosť