Preprava a skladovanie ropy pre slovenské hospodárstvo
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. je jediným prepravcom ropy na území Slovenskej republiky potrubnými systémami – ropovodmi. Patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku, ktoré svojimi hospodárskymi aktivitami výrazne ovplyvňujú približovanie kvality života v našej krajine úrovni vyspelých európskych štátov.
dozvedieť SA viac
HLAVNÉ AKTIVITY

Preprava ropy

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., prostredníctvom svojho ropovodného systému, jediného na slovensku, zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby dodala potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a ostatných obchodných partnerov.

Vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie sú hlavnou hospodárskou aktivitou akciovej spoločnosti. Prepravná kapacita ropovodu je 20 miliónov ton ročne.

viac info
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Záleží nám na ekológii

TRANSPETROL, a. s. je naklonený zavádzaniu progresívnych informačných technológií, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku ropovodného systému a prevenciu ochrany životného prostredia na území, v ktorom sa nachádza.

Ropovodný informačný systém (RIS) je vyvinutý ako priestorový technicko-environmentálny informačný systém na podporu kontroly prevádzkovania a údržby ropovodného systému.

viac info
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.
To najdôležitejšie

Aktuality a tlačové správy

3.7.2023
Vzácna návšteva v TRANSPETROL, a. s.

V pondelok 3. júla 2023 nás poctil svojou návštevou minister hospodárstva SR. Zoznámil sa s predstavenstvom našej spoločnosti a spoločne diskutovali predovšetkým o možných scenároch vývoja na trhu prepravy ropy a tiež o opatreniach, ktoré je TRANSPETROL, a. s. pripravený vykonať, ak sa vývoj trhu

viac info
24.10.2022
Priority spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v nasledujúcom období

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je strategickou spoločnosťou slovenského hospodárstva a jeho postavenie ako jediného prepravcu významnej energetickej suroviny zohráva najmä v týchto dňoch mimoriadne dôležitú úlohu pri energetickej a hospodárskej stabilite krajiny.

viac info

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma

Ropovodná sieť v Slovenskej republike