stránka

O spoločnosti

Hospodárenie a majetkové podiely


Hospodársky výsledok (v eurách)*
Rozhodujúce finančné ukazovatele (v eurách)*
Výnosy (v eurách)*
Náklady (v eurách)*
Individuálna súvaha v skrátenom rozsahu (v eurách)*
Individuálny výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (v eurách)*
O spoločnosti