24.10.2022

Priority spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v nasledujúcom období

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., je strategickou spoločnosťou slovenského hospodárstva a jeho postavenie ako jediného prepravcu významnej energetickej suroviny zohráva najmä v týchto dňoch mimoriadne dôležitú úlohu pri energetickej a hospodárskej stabilite krajiny. Minister hospodárstva Karel Hirman sa preto stretol s novým vedením spoločnosti, aby sa informoval o aktuálnom stave spoločnosti a o jej hlavných prioritách z krátkodobého i dlhodobého horizontu. Hlavnou prioritou spoločnosti naďalej zostáva preprava ropy pre koncových odberateľov v požadovaných množstvách a kvalite bez akéhokoľvek narušenia životného prostredia, či zdravia ľudí. Nevyhnutné tiež bude pristúpiť k opravám, z ktorých bola realizovaná doteraz len veľmi malá časť z ročného plánovaného objemu. Vykonaná taktiež nebola ani diagnostika potrubia, ktorá upresňuje potrebný rozsah opráv a bude nevyhnutné ju realizovať na budúci rok.

Prioritou spoločnosti preto bude v najbližšom období najmä pristúpenie k zintenzívneniu realizácie opráv a údržby ropovodného systému. V priebehu roku 2023 bude zrealizovaný aj pravidelný monitoring a diagnostika ropovodného systému s následnou opravou zistených vád pre zachovanie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti celého ropovodu, ktoré v posledných rokoch neboli odstraňované v plánovaných termínoch. Veľmi dôležitou úlohou zostáva uzatvorenie zmlúv na nákup elektrickej energie pre rok 2023 pre vlastnú spotrebu Transpetrolu, ktoré neboli napriek vysokému aktuálnemu dátumu uzatvorené. Túto úlohu považuje za jednu z najpodstatnejších aj minister Karel Hirman:

„Spoločnosť Transpetrol k záveru roka čelí nárastu cien elektriny v dôsledku zvyšujúcemu sa podielu nákupu na spotových trhoch, ktoré ešte viac môžu vzrásť na budúci rok kvôli tomu, že nákup elektriny už bude možné realizovať iba na spotových trhoch, alebo na báze aktuálne veľmi vysokých cenových úrovniach. Elektrická energia je pritom veľmi dôležitou nákladovou položkou vzhľadom na pohon čerpadiel na prepravu ropy cez hornaté územie Slovenska. Toto je preto jedna z najdôležitejších a najťažších úloh Transpetrolu, vyrokovať čo najlepšie ceny.“

V krátkodobom časovom horizonte bude taktiež nevyhnutné vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu pripraviť a nastaviť technológie a proces čerpania ropy v súvislosti so zvyšovaním požiadaviek na množstvo prepravenej ropy (predzásobenie). Vďaka prekročeným objemom prepravy z dôvodu snahy odberateľov mať k dispozícii dostatočné množstvo ropy na spracovanie a krytie potreby trhu v prípade nepredvídateľných situácii spoločnosť aktuálne dosahuje prekročenie plánovaného výsledku hospodárenia. Nevyhnutným sa stáva aj potreba budovania spoločných cezhraničných projektov, ako aj potencionálnych projektov zložených z podnikateľských domácich subjektov.

Z dlhodobého hľadiska bude spoločnosť aj v súvislosti s prijatými sankciami v oblasti dovozu ropy z Ruskej federácie hľadať možnosti, ktoré umožnia využiť kapacitu ropovodného systému tak, aby boli dodržané medzinárodné, technické zmluvy i závery prijaté Európskou komisiou. Dôležitý je možný potenciál využitia zdvojeného ropovodného potrubia Družba prechádzajúci Slovenskom, rovnako kapacita ropovodu Adria na prepravu alternatívnych druhov rôp, a to vrátane viacvetvovej meracej stanice na vstupe do ropovodného systému. Potrebné bude v prípade mimoriadnej situácie aj doriešenie reverzných čerpaní v úsekoch, kde to nie je v súčasnosti umožnené, ako aj zintenzívnenie investičnej činnosti na rozširovanie skladovacích kapacít.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma